İletişim hakkında..

Grafik Sözlük - İletişim hakkında.. ...

Cevapla
İletişim hakkında..
shedesign isimli Üye şimdilik offline konumundadır

shedesign

Grafiker / Hatay

İletişim hakkında..

Alt 12-02-2010 #1
Sponsorlu Bağlantılar

İLETİŞİM

İnsanların iletişime ihtiyaç duyması, tarih boyunca varola gelmiş bir gerçektir. İnsanların iletişim çabaları yeni gereksinimleri doğurmuş ve bu çabalar sonucu yeni alanlar ortaya çıkmıştır. İletişimden etkilendiği şüphesiz olan bir alanda grafik tasarımdır. Bu bölümde iletişimin ne olduğuna, iletişim için gerekli olan, iletişimi etkileyen unsurlara ve grafik tasarım iletişimine deyinilecektir.

2.1. İletişimin Tanımı

İletişim, gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki insan ya da insan grubu / kitlesi arasında gerçekleşen bir duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir [2].

Fizik ve sosyal çevreden kişiye ulaşan her yansıma bir algılama kavramını birlikte getirmekte ve bununla ilgili her düşüncenin, her davranışın da yaşam biçimine, fizik ve sosyal çevreye yansıması olmaktadır. Bu karşılıklı yansımaların tümü ise temel iletişim olgusunu oluşturur. İletişim diye tanımladığımız bu yansımalar genelde duyularımız yardımıyla meydana gelir. Bunlardan en etkili olan başlıcaları ise [10];

o Görsel (Görsel İletişim).
o İşitsel (İşitsel İletişim)'dir.

İletişim bir çeşit düellodur. Bütün iletişim araçları okuyucuyu cezbetmeye ve sürekli olarak kendi mesaj alanları içine çekmeye çalışırlar. İletişim organları, dikkat çekmeye çalışan birçok mesaj arasından sadece birini seçecek olan izleyiciyi ayartmak için oldukça zorlu bir mücadelenin içine girerler. Çünkü hiçbir izleyici, aynı anda bütün mesajları algılayabilme yetisine sahip değildir. Mesajların bir bölümü kabul edilirken, diğer bir bölümü ise reddedilmeye mahkumdur. Kötü yazılan ve kötü bir biçimde sunulan birçok mesaj, hedefine ulaşmadan kaybolup gider. Mesajlar doğru ve çekici bir ambalaj içinde sunulmadıkları sürece, okuyucu / izleyici ile doğrudan bir ilişki kuramaz ve kolaylıkla hedeflerini şaşırabilirler. Zayıf bir içerik ya da doğru seçilmemiş bir yazı karakterleri yüzünden okuyucu konuya olan ilgisini çabucak yitirebilir [2].

2.2. İletişimi Meydana Getiren Unsurlar

İletişim süreci, beş unsur ve aşamadan oluşur: Gönderici, mesaj, iletişim aracı, alıcı (okuyucu / izleyici) ve mesajın alıcı tarafından algılanıp yorumlanma aşaması (geribildirim = feedback) [2].

İletişim hangi türünde olursa olsun, yukarıdaki unsur ve aşamalardan herhangi biri işlevini yeri getirmediği taktirde süreç tamamlanamaz [2].

İletişim faaliyetine başlamadan önce neden gerek duyulduğu belirlenmelidir. İletişimin amacı belirlendiği zaman mesajı alan kişi ya da kişilere yönelik beklentilerde açığa kavuşacaktır [2].

İletişimin amacı belirlendikten sonra; okuyucu / izleyici kitleyi durduracak, ilgilendirecek ve mesajı okumasını sağlayacak doğru sözcüklerin seçilmesine sıra gelir. Sözcükler mesajı okuyucuya aktaran unsurlardır. Sözcükleri yanlış seçilmiş bir metin, etkili bir grafik ya da tipografik tasarımla düzeltilemez [2].

Medya (gazete, radyo, televizyon, dergi, broşür vb.), mesajı ileten kanalların genel adıdır. İletişim tasarımcıları, mesajın iletilmesinde en etkili kanalın hangisi olduğunu saptamak durumundadırlar. Mesajın gönderileceği kanalın özelliklerine uygun biçimde hazırlanması ise çözümlenmesi gereken ikinci sorunudur [2].

İletişim organları bir mesajın görülüp hatırlanabilmesi için sık sık tekrarlanması gerektiğine inanırlar. Bu yüzdende birçok iletişim aracından aynı anda yararlanma yoluna giderler. Gerçekten de “tekrar”, başarılı bir iletişim oluşturmada anahtar sözcüktür. Tekrarlama olgusu, bir mesajın hem aynı iletişim aracı içinde, hem de birden fazla kanalda yinelenmesi anlamını taşır [2].

2.3. İletişim Süreci

İletişim bir süreç içinde varolur. İletişim süreci aynı zamanda bir paylaşım sürecidir. İletişim biçimleri ve medya; düşüncelerin, duyguların, bilgi ve deneyimlerin diğer insanlarla paylaşımını olanaklı hale getirir [2].

2.3.1. Mesaj alışverişi

İletişim kurulduğu sırada bir mesaj alışverişi içine girilir; mesaj gönderilir ve mesaj alınır. Mesajlar algılanır, yorumlanır ve depo edilir. Bu mesajlar; olaylar, duygular, düşünce ve yorumlarla ilgili olabilir. Mesajlar; uyarma, önerme, bilgilendirme, ikna etme, düşünceleri dışavurma ve eğlendirme gibi işler üstlenebilirler. Bir mesaj alındığında, bu mesajın üreticisiyle bir alışveriş süreci içine girilir [2].

Açık - seçik ve kolay anlaşılan mesajların yanısıra, gizli ve dolaylı mesajlar da bulunmaktadır. Bazen bir iletişim etkinliğinde dolaylı mesajlar özellikle kullanılır. Bir iletişim sürecinde birden çok mesaj alışverişi sözkonusudur. Bu mesajlar çok yönlü kanallar aracılığıyla aktarılır. İnsanlar arasındaki günlük iletişim sözlerle ve sözel olmayan kanallar aracılığı ile gerçekleşir. Grafik tasarımcı ise sözcük ve resimlerle iletişim kurar. Üstü kapalı ve gizli mesajlar çoğunlukla sözel olmayan kanallardan aktarılırlar [2].

Görsel iletişimde kullanılan gösterge bilimsel çözümleme / inceleme yaklaşımları, iletilerdeki kodlama ve kod açma eylemlerine dayanmaktadır. “Bir mesajın içeriğinin kod simgelerine dönüştürülmesine kodlama; çözümleme sürecine ise kod açma denir” [8].
Gerçekte bir çok reklamın hedef kitle üzerinde beklenen etkiyi yapmamasının altında yatan nedenin, izleyicilerin verilen mesajı doğru olarak anlamamasından kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle bir reklam mesajının hedef kitle tarafından doğru anlaşılmasına büyük önem verilmesi gerekmektedir [8].

Mesaj kavramı salt söylenenin ne olduğu ile değil; nasıl, hangi kanal ve kodla söylendiğiyle ilgilidir [2].

Bilgi, davranış ve iletişim yeteneği ve kültürel altyapı; kurulan iletişimin niteliğini belirleyen unsurlardır [2].

2.3.2. Gönderici ve alıcılar

İletişimi meydana getiren elemanlar hem gönderici hem de alıcı rolünü üstlenirler. Eğer insan sadece gönderici rolünü üstlenirse, gönderdiği mesajın amaçladığı bir biçimde alınıp alınmadığını denetleyemez. İletişim tek yönlü olduğu taktirde, mesajı alanlar tepki gösterme imkanından yoksun kalırlar. Mesajı gönderenler ise, başka bir mesaj göndermeden önce alıcının bir önceki mesaj hakkındaki tepkisini öğrenemezler [2].

2.3.3. Deneyim alanı

Bireyler, anlamlarını bildikleri uyarıları daha kolay tanıyıp kodlamaktadırlar. Geçmiş deneyimler, motivasyon, ilgi alanları yönelişleri, coşkusal – heyecansal etkinlikler; algının yorum ve yargılanışında etken rol alırlar. Yine farkında olmadan bastırılmış, bilinç altına itilmiş pek çok değer öğeleri kimi zaman duyumu tanımada etkin rol üstlenmişlerdir [11].

İnsanlar her gittiklere yere deneyimlerini de götürürler. Hayat deneyimleri birbirine benzeyen kişiler birbirleriyle etkili bir iletişim kurabilirler. Farklı deneyimlere sahip olanlar ise birbirlerini anlamakta ve etkilemekte zorluk çekerler. İletişim, paylaşılan anlamlara dayalıdır. Birikimler farklı unsurlarla yüklenmişse, anlam paylaşımı güçleşir [2].

2.3.4. Mesajlar

Mesajlar, bir iletişim eyleminin içeriğini oluşturur. İnsanlar mesajlar aracılığıyla iletişim kurarlar. Bu mesajların bir bölümü özeldir (Ör: Bir gülümseme eşliğinde söylenen “Seni seviyorum” sözü). Bir bölümü ise milyonlarca insanı hedef alır (Ör: Gazeteler ve televizyon yayınları) [2].

Duygu, düşünce, davranış ve bilgileri taşıyan mesajların aktarılması için bu mesajları teknik ya da fiziksel olarak sinyallere dönüştüren (Ör: Ses) iletişim araçlarına gerek vardır. Sinyaller ise iletişim kanalları aracılığıyla ( Ör: Ses dalgaları) ulaşırlar [2].

2.3.5. Kanallar

Mesajlar alıcılara ses, görüntü, koku lezzet, dokunma ya da bunların birleşiminden oluşan kanallar aracılığıyla aktarılırlar [2].

2.3.6. Parazitler

Parazitler mesaj gönderme ve / ya da alma yeteneğini engelleyen ya da zarar veren unsurlardır. Parazit artıkça, etkili iletişim olanağı azalacaktır [2].

2.3.7. Geribildirim (feedback)

Geribildirim, bir mesaj hakkında göndericiye ulaşan bilgilerdir. Geribildirim, hem gönderici hem de alıcı açısından yararlı işlevlere sahiptir. Gönderici, geribildirim aracılığıyla ne tür bir tepkiyle karşılaşacağını önceden görme olanağına kavuşur. Alıcı ise iletişim sürecini etkileme şansına sahip olur [2].

2.3.8. Etki

Her iletişimin bir sonucu vardır. İletişim sürecine katılanlar bundan etkilenirler. İletişimin sonuçları ekonomik, bilgiye dayalı, fiziksel ya da duygusal boyutlarda olabilir [2].

2.3.9. Çevre koşulları

Her iletişim süreci, belirli çevre koşullarında varolur. Bazen bu çevre farkedilemiyecek ölçüde doğal olabilir. Bazen de çevre koşulları insan davranışlarını denetim altına alacak ölçüde etkiler. Yer, zaman ve çevredeki insanlar kişiyi bilinçdışı olarak etkiler [2].

2.3.10. Kitle iletişimi

Kitle iletişim organları, kişisel olarak tanımadıkları milyonlarca insanla bir anlam paylaşımına girerler. Kitle iletişimde kullanılan mesajlar; birçok insana ulaşma, etkileme ve kabul görme amacına yöneldiklerinden genel niteliklere sahiptirler [2].

Kitlesel medya oldukça geniş ve heterojen bir alıcı kitlesine bilgi ve deneyimlerin hızlı bir biçimde aktarımını olanaklı hale getiren iletişim araçlarıdır [2].

Kitle iletişiminde diğer iletişim türlerine göre oldukça gecikmiş bir geribildirim sözkonusudur [2].2.4. İletişimi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler

Bir mesajın hedefe etkili bir biçimde iletilmesini engelleyen iki türlü “gürültü ya da parazit kaynağı” bulunmaktadır. Bunlardan biri; anlama dayalı (sempatik), diğeri ise mesajın iletildiği kanala özgü gürültülerdir [2].

Anlama dayalı parazitler, mesajda kullanılmak üzere seçilen sözcüklerdir. İletişim organı, mesajında hedef kitlenin anlamadığı sözcük ve ifadeler kullandığında anlama dayalı gürültü ortaya çıkar [2].

Sorun, mesajı ileten araç ile ilgili ise, bu kez de kanala ilişkin gürültü gündeme gelir. Radyo kanalıyla gönderilen seste ya da televizyon kanalıyla gönderilen seste ve görüntüde zaman zaman meydana gelen parazitler, kanala özgü gürültülerdir [2].

İletişim organı ya da göndericinin bilmesi gereken başka bir noktada; hedef kitlenin neyi okuduğu, neyi izlediği, ve neleri inandırıcı bulduğudur. Eğer göndericinin kullanmak durumunda bulunduğu kanal hedef kitle tarafından inandırıcı bulunmuyorsa, grafik tasarım ve tipografide yapılacak köklü değişikliklerle bu olumsuz imajı değiştirmenin ilk adımı olabilir [2].

İletişim sürecinin son aşaması, göndericinin mesajın hedef kitle tarafından alınıp anlaşıldığı konusunda bilgilenmesidir. Bir iletişim sürecinin tamamlanabilmesi için gönderilen mesajın okunması, anlaşılması ve harekete geçirici olması gerekir [2].


grafikerler.net haricinde yayınlanması kesinlikle yasaktır..
alıntı değildir. her satırı şahsıma aittir.
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

shedesign isimli Üye şimdilik offline konumundadır

shedesign

Grafiker / Hatay

Standart
Alt 12-02-2010 #2
                             Sponsorlu Bağlantılar
Grafik İletişim

İletişim grafik tasarımın hayati unsurudur [2]. Aslında grafik tasarımı bu denli ilginç, önemli, dinamik ve çağdaş kılan da, iletişime yönelik en etkin öğelerden biri olmasından kaynaklanmaktadır [3].

Bir grafik tasarım problemi daima iletişim ile ilgilidir. Tasarımcı; uygulama yöntemlerinin yanı sıra görsel algılamanın doğasını, görsel yanılsamanın rolünü ve sözel ile görsel iletişim arasındaki ilişkileri de bilmek ve göz önüne almak zorundadır [2].

Grafik iletişim, görüntülerden oluşan bilgilerin değiş - tokuşu olarak tanımlanabilir. İletişim 20. yüzyılın sonlarında biçimlenen yaşam tarzının vazgeçilmez bir olgusudur. Günümüzün işi başından aşkın şehirli insanı, karmakarışık ve çekicilikten yoksun iletişim malzemeleriyle ilgilenmeye pek fırsat bulamaz. Tasarım duygusundan yoksun bir biçimde hazırlanan basılı iletişim malzemeleri, bir kenara fırlatılıp atılmaya mahkumdur. Kendi başlarına çok çekici ve ilginç gibi görünen birçok ayrıntı, bir araya geldiklerinde dikkati dağıtan bir görüntü kirliliğine yol açabilirler [2].

Ruht Shwarze, The Science Of Creavity adlı yapıtında öğrenmede ve evreni algılamada duyu organlarımızdan şu şekilde yararlandığımızı belirtmektedir; “%78 gözle görmeyle, %13 duymayla, %3 dokunmayla, %3 koku almayla, %3 tat almayla” [11].

Sözlü iletişim sırasında sık sık yanlış anlamlar olmakta, düşünceler kolaylıkla unutulabilmektedir. Çünkü, sözlü iletişimde fikir ve düşünce alışverişini olanaklı kılacak herhangi bir kayıt sözkonusu değildir. Bir düşünce ya da kavramın kaydedilmesi için bir grafik iletişim sisteminin kurulmuş olması gerekir. Gelişmiş ya da gelişmekte olan toplumlarda grafik imgeler önemli ve sürekli bir yere sahiptirler [2].

Bir mesajın açık, ekonomik ve estetik yolla iletilmesi, grafik iletişimin başlıca amacı ve başarı kriteridir. Grafik iletişimin ekonomik olması demek; mümkün olan en az sayıda görsel imgenin, mümkün olan en yüksek sayıda bilgiyi aktarabilmesi demektir [2].

Demokratik bir toplumda bilgiler; kitap, gazete, dergi, afiş, broşür ve diğer görsel araçlarla okuyucu ya da izleyici kitlesine ulaşırlar. İlk kez gittiğimiz yerleri haritalarla tanımaya çalışırız, diş macununu kremden ayırmak için üzerindeki ya da ambalajdaki yazı, resim ve fotoğraflardan oluşan görsel bilgilere başvururuz, tek yönlü yolu çift yönlü yoldan, erkekler tuvaletini kadınlar tuvaletinden ya da girişi çıkıştan ayırt etmek için grafik imgelerin yol göstericiliğine sığınırız [2].

Modern insanın bütün hayati etkinlikleri, grafik imgelerle iletişim kurabilme yeteneklerine bağlıdır [2].

Grafik tasarım, kendi içinde pek çok ihtisas alanlarına sahip, yoğun teknik ve uzantıları olan, her geçen gün yeniliklerin kazanıldığı dinamik bir görsel iletişim dalı olmaktadır [10].

2.6. Grafik Tasarımda İletişim Kurma Nedenleri

2.6.1. Ekonomik ihtiyaçların karşılanması için iletişim kurulur

Ekonomik faaliyetler etkili bir iletişime bağlıdır. Reklam verenler bir ürün ya da hizmeti tanıtmanın yanısıra, pazarlarını genişletmeyi de hedeflerler İletişim organı hedef kitlesini iyi tanımak zorundadır. Hedef kitlenin hobileri, fiziksel ve psikolojik özellikleri, yaşam biçimi vb. araştırılmak zorundadır [2].

2.6.2. İnsanlar kendi benliklerini ve hayal dünyalarını dışavurmak için iletişim kurarlar

Sözcük, görüntü ve seslerle kurdukları iletişim içinde yaratıcı olmaya çalışırlar. Bu tür bir iletişim, iletişimin yaratıcı yönünü ortaya koyduğu için önemli bir ihtiyaçtır. Grafik tasarım, başlıbaşına ve bütünüyle yaratıcı bir iletişim yoludur [2].
Sözcükler ve görüntüler değişik biçimlerde kurgulanarak, hiçbir zaman akla gelmeyecek ve gerçekleşmeyecek olasılıkları gözler önüne serebilirler [2].

Sonuç olarak herkes, birçok amaç ve ihtiyacı karşılamak için iletişim kurar [2].


grafikerler.net haricinde yayınlanması kesinlikle yasaktır..
alıntı değildir. her satırı şahsıma aittir.
Bu mesajdan alıntı yap
a.g.s.l isimli Üye şimdilik offline konumundadır

a.g.s.l

Öğrenci (Grafik) / Samsun

Standart
Alt 31-03-2010 #3
Paylaşım için çok teşekkürler canım İletişim hakkında..
Emeğine ve yüreğine sağlık.
Bu mesajdan alıntı yap
N.design isimli Üye şimdilik offline konumundadır

N.design(32)

Hiç Biri / İstanbul

Standart
Alt 31-03-2010 #4
çok güzel makaleler paylaşıyorsunuz bizlerle sektörle alakam olmadığı halde payleştığınız makaleler sayesinde en azından yemeğe ne kadar tuz katacağımızı öğreniyoruz

emeğinize sağlık...
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
Görsel İletişim Tasarımı royalle91 Kantin 1 29-11-2009 05:30:37
50 Altın İletişim Kuralı gulum352 Graficafe 18 14-08-2009 22:36:19
İletişim Vektörel ivles Vektörel 3 20-08-2008 10:53:37
İletişim Kulübü afişi kuduzdoctor Afiş Tasarımı 6 11-05-2008 06:06:26

Kapat
Şifremi Unuttum?