MD5 Fonksiyonu ve kullanımı .

Php, Asp, Perl, Html - MD5 Fonksiyonu ve kullanımı . ...

Cevapla
MD5 Fonksiyonu ve kullanımı .
icemeno isimli Üye şimdilik offline konumundadır

icemeno

Bilg. Teknikeri / Bursa

Standart

MD5 Fonksiyonu ve kullanımı .

Alt 29-08-2008 #1
Sponsorlu Bağlantılar

<%
Private Const BITS_TO_A_BYTE = 8
Private Const BYTES_TO_A_WORD = 4
Private Const BITS_TO_A_WORD = 32

Private m_lOnBits(30)
Private m_l2Power(30)
 
  m_lOnBits(0) = CLng(1)
  m_lOnBits(1) = CLng(3)
  m_lOnBits(2) = CLng(7)
  m_lOnBits(3) = CLng(15)
  m_lOnBits(4) = CLng(31)
  m_lOnBits(5) = CLng(63)
  m_lOnBits(6) = CLng(127)
  m_lOnBits(7) = CLng(255)
  m_lOnBits(8) = CLng(511)
  m_lOnBits(9) = CLng(1023)
  m_lOnBits(10) = CLng(2047)
  m_lOnBits(11) = CLng(4095)
  m_lOnBits(12) = CLng(8191)
  m_lOnBits(13) = CLng(16383)
  m_lOnBits(14) = CLng(32767)
  m_lOnBits(15) = CLng(65535)
  m_lOnBits(16) = CLng(131071)
  m_lOnBits(17) = CLng(262143)
  m_lOnBits(18) = CLng(524287)
  m_lOnBits(19) = CLng(1048575)
  m_lOnBits(20) = CLng(2097151)
  m_lOnBits(21) = CLng(4194303)
  m_lOnBits(22) = CLng(8388607)
  m_lOnBits(23) = CLng(16777215)
  m_lOnBits(24) = CLng(33554431)
  m_lOnBits(25) = CLng(67108863)
  m_lOnBits(26) = CLng(134217727)
  m_lOnBits(27) = CLng(268435455)
  m_lOnBits(28) = CLng(536870911)
  m_lOnBits(29) = CLng(1073741823)
  m_lOnBits(30) = CLng(2147483647)
  
  m_l2Power(0) = CLng(1)
  m_l2Power(1) = CLng(2)
  m_l2Power(2) = CLng(4)
  m_l2Power(3) = CLng(8)
  m_l2Power(4) = CLng(16)
  m_l2Power(5) = CLng(32)
  m_l2Power(6) = CLng(64)
  m_l2Power(7) = CLng(128)
  m_l2Power(8) = CLng(256)
  m_l2Power(9) = CLng(512)
  m_l2Power(10) = CLng(1024)
  m_l2Power(11) = CLng(2048)
  m_l2Power(12) = CLng(4096)
  m_l2Power(13) = CLng(8192)
  m_l2Power(14) = CLng(16384)
  m_l2Power(15) = CLng(32768)
  m_l2Power(16) = CLng(65536)
  m_l2Power(17) = CLng(131072)
  m_l2Power(18) = CLng(262144)
  m_l2Power(19) = CLng(524288)
  m_l2Power(20) = CLng(1048576)
  m_l2Power(21) = CLng(2097152)
  m_l2Power(22) = CLng(4194304)
  m_l2Power(23) = CLng(8388608)
  m_l2Power(24) = CLng(16777216)
  m_l2Power(25) = CLng(33554432)
  m_l2Power(26) = CLng(67108864)
  m_l2Power(27) = CLng(134217728)
  m_l2Power(28) = CLng(268435456)
  m_l2Power(29) = CLng(536870912)
  m_l2Power(30) = CLng(1073741824)

Private Function LShift(lValue, iShiftBits)
  If iShiftBits = 0 Then
    LShift = lValue
    Exit Function
  ElseIf iShiftBits = 31 Then
    If lValue And 1 Then
      LShift = &H80000000
    Else
      LShift = 0
    End If
    Exit Function
  ElseIf iShiftBits < 0 Or iShiftBits > 31 Then
    Err.Raise 6
  End If

  If (lValue And m_l2Power(31 - iShiftBits)) Then
    LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 - (iShiftBits + 1))) * m_l2Power(iShiftBits)) Or &H80000000
  Else
    LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 - iShiftBits)) * m_l2Power(iShiftBits))
  End If
End Function

Private Function RShift(lValue, iShiftBits)
  If iShiftBits = 0 Then
    RShift = lValue
    Exit Function
  ElseIf iShiftBits = 31 Then
    If lValue And &H80000000 Then
      RShift = 1
    Else
      RShift = 0
    End If
    Exit Function
  ElseIf iShiftBits < 0 Or iShiftBits > 31 Then
    Err.Raise 6
  End If
  
  RShift = (lValue And &H7FFFFFFE) \ m_l2Power(iShiftBits)

  If (lValue And &H80000000) Then
    RShift = (RShift Or (&H40000000 \ m_l2Power(iShiftBits - 1)))
  End If
End Function

Private Function RotateLeft(lValue, iShiftBits)
  RotateLeft = LShift(lValue, iShiftBits) Or RShift(lValue, (32 - iShiftBits))
End Function

Private Function AddUnsigned(lX, lY)
  Dim lX4
  Dim lY4
  Dim lX8
  Dim lY8
  Dim lResult
 
  lX8 = lX And &H80000000
  lY8 = lY And &H80000000
  lX4 = lX And &H40000000
  lY4 = lY And &H40000000
 
  lResult = (lX And &H3FFFFFFF) + (lY And &H3FFFFFFF)
 
  If lX4 And lY4 Then
    lResult = lResult Xor &H80000000 Xor lX8 Xor lY8
  ElseIf lX4 Or lY4 Then
    If lResult And &H40000000 Then
      lResult = lResult Xor &HC0000000 Xor lX8 Xor lY8
    Else
      lResult = lResult Xor &H40000000 Xor lX8 Xor lY8
    End If
  Else
    lResult = lResult Xor lX8 Xor lY8
  End If
 
  AddUnsigned = lResult
End Function

Private Function F(x, y, z)
  F = (x And y) Or ((Not x) And z)
End Function

Private Function G(x, y, z)
  G = (x And z) Or (y And (Not z))
End Function

Private Function H(x, y, z)
  H = (x Xor y Xor z)
End Function

Private Function I(x, y, z)
  I = (y Xor (x Or (Not z)))
End Function

Private Sub FF(a, b, c, d, x, s, ac)
  a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(F(b, c, d), x), ac))
  a = RotateLeft(a, s)
  a = AddUnsigned(a, b)
End Sub

Private Sub GG(a, b, c, d, x, s, ac)
  a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(G(b, c, d), x), ac))
  a = RotateLeft(a, s)
  a = AddUnsigned(a, b)
End Sub

Private Sub HH(a, b, c, d, x, s, ac)
  a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(H(b, c, d), x), ac))
  a = RotateLeft(a, s)
  a = AddUnsigned(a, b)
End Sub

Private Sub II(a, b, c, d, x, s, ac)
  a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(I(b, c, d), x), ac))
  a = RotateLeft(a, s)
  a = AddUnsigned(a, b)
End Sub

Private Function ConvertToWordArray(sMessage)
  Dim lMessageLength
  Dim lNumberOfWords
  Dim lWordArray()
  Dim lBytePosition
  Dim lByteCount
  Dim lWordCount
  
  Const MODULUS_BITS = 512
  Const CONGRUENT_BITS = 448
  
  lMessageLength = Len(sMessage)
  
  lNumberOfWords = (((lMessageLength + ((MODULUS_BITS - CONGRUENT_BITS) \ BITS_TO_A_BYTE)) \ (MODULUS_BITS \ BITS_TO_A_BYTE)) + 1) * (MODULUS_BITS \ BITS_TO_A_WORD)
  ReDim lWordArray(lNumberOfWords - 1)
  
  lBytePosition = 0
  lByteCount = 0
  Do Until lByteCount >= lMessageLength
    lWordCount = lByteCount \ BYTES_TO_A_WORD
    lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE
    lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) Or LShift(Asc(Mid(sMessage, lByteCount + 1, 1)), lBytePosition)
    lByteCount = lByteCount + 1
  Loop

  lWordCount = lByteCount \ BYTES_TO_A_WORD
  lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE

  lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) Or LShift(&H80, lBytePosition)

  lWordArray(lNumberOfWords - 2) = LShift(lMessageLength, 3)
  lWordArray(lNumberOfWords - 1) = RShift(lMessageLength, 29)
  
  ConvertToWordArray = lWordArray
End Function

Private Function WordToHex(lValue)
  Dim lByte
  Dim lCount
  
  For lCount = 0 To 3
    lByte = RShift(lValue, lCount * BITS_TO_A_BYTE) And m_lOnBits(BITS_TO_A_BYTE - 1)
    WordToHex = WordToHex & Right("0" & Hex(lByte), 2)
  Next
End Function

Public Function MD5(sMessage)
  Dim x
  Dim k
  Dim AA
  Dim BB
  Dim CC
  Dim DD
  Dim a
  Dim b
  Dim c
  Dim d
  
  Const S11 = 7
  Const S12 = 12
  Const S13 = 17
  Const S14 = 22
  Const S21 = 5
  Const S22 = 9
  Const S23 = 14
  Const S24 = 20
  Const S31 = 4
  Const S32 = 11
  Const S33 = 16
  Const S34 = 23
  Const S41 = 6
  Const S42 = 10
  Const S43 = 15
  Const S44 = 21

  x = ConvertToWordArray(sMessage)
  
  a = &H67452301
  b = &HEFCDAB89
  c = &H98BADCFE
  d = &H10325476

  For k = 0 To UBound(x) Step 16
    AA = a
    BB = b
    CC = c
    DD = d
  
    FF a, b, c, d, x(k + 0), S11, &HD76AA478
    FF d, a, b, c, x(k + 1), S12, &HE8C7B756
    FF c, d, a, b, x(k + 2), S13, &H242070DB
    FF b, c, d, a, x(k + 3), S14, &HC1BDCEEE
    FF a, b, c, d, x(k + 4), S11, &HF57C0FAF
    FF d, a, b, c, x(k + 5), S12, &H4787C62A
    FF c, d, a, b, x(k + 6), S13, &HA8304613
    FF b, c, d, a, x(k + 7), S14, &HFD469501
    FF a, b, c, d, x(k + 8), S11, &H698098D8
    FF d, a, b, c, x(k + 9), S12, &H8B44F7AF
    FF c, d, a, b, x(k + 10), S13, &HFFFF5BB1
    FF b, c, d, a, x(k + 11), S14, &H895CD7BE
    FF a, b, c, d, x(k + 12), S11, &H6B901122
    FF d, a, b, c, x(k + 13), S12, &HFD987193
    FF c, d, a, b, x(k + 14), S13, &HA679438E
    FF b, c, d, a, x(k + 15), S14, &H49B40821
  
    GG a, b, c, d, x(k + 1), S21, &HF61E2562
    GG d, a, b, c, x(k + 6), S22, &HC040B340
    GG c, d, a, b, x(k + 11), S23, &H265E5A51
    GG b, c, d, a, x(k + 0), S24, &HE9B6C7AA
    GG a, b, c, d, x(k + 5), S21, &HD62F105D
    GG d, a, b, c, x(k + 10), S22, &H2441453
    GG c, d, a, b, x(k + 15), S23, &HD8A1E681
    GG b, c, d, a, x(k + 4), S24, &HE7D3FBC8
    GG a, b, c, d, x(k + 9), S21, &H21E1CDE6
    GG d, a, b, c, x(k + 14), S22, &HC33707D6
    GG c, d, a, b, x(k + 3), S23, &HF4D50D87
    GG b, c, d, a, x(k + 8), S24, &H455A14ED
    GG a, b, c, d, x(k + 13), S21, &HA9E3E905
    GG d, a, b, c, x(k + 2), S22, &HFCEFA3F8
    GG c, d, a, b, x(k + 7), S23, &H676F02D9
    GG b, c, d, a, x(k + 12), S24, &H8D2A4C8A
      
    HH a, b, c, d, x(k + 5), S31, &HFFFA3942
    HH d, a, b, c, x(k + 8), S32, &H8771F681
    HH c, d, a, b, x(k + 11), S33, &H6D9D6122
    HH b, c, d, a, x(k + 14), S34, &HFDE5380C
    HH a, b, c, d, x(k + 1), S31, &HA4BEEA44
    HH d, a, b, c, x(k + 4), S32, &H4BDECFA9
    HH c, d, a, b, x(k + 7), S33, &HF6BB4B60
    HH b, c, d, a, x(k + 10), S34, &HBEBFBC70
    HH a, b, c, d, x(k + 13), S31, &H289B7EC6
    HH d, a, b, c, x(k + 0), S32, &HEAA127FA
    HH c, d, a, b, x(k + 3), S33, &HD4EF3085
    HH b, c, d, a, x(k + 6), S34, &H4881D05
    HH a, b, c, d, x(k + 9), S31, &HD9D4D039
    HH d, a, b, c, x(k + 12), S32, &HE6DB99E5
    HH c, d, a, b, x(k + 15), S33, &H1FA27CF8
    HH b, c, d, a, x(k + 2), S34, &HC4AC5665
  
    II a, b, c, d, x(k + 0), S41, &HF4292244
    II d, a, b, c, x(k + 7), S42, &H432AFF97
    II c, d, a, b, x(k + 14), S43, &HAB9423A7
    II b, c, d, a, x(k + 5), S44, &HFC93A039
    II a, b, c, d, x(k + 12), S41, &H655B59C3
    II d, a, b, c, x(k + 3), S42, &H8F0CCC92
    II c, d, a, b, x(k + 10), S43, &HFFEFF47D
    II b, c, d, a, x(k + 1), S44, &H85845DD1
    II a, b, c, d, x(k + 8), S41, &H6FA87E4F
    II d, a, b, c, x(k + 15), S42, &HFE2CE6E0
    II c, d, a, b, x(k + 6), S43, &HA3014314
    II b, c, d, a, x(k + 13), S44, &H4E0811A1
    II a, b, c, d, x(k + 4), S41, &HF7537E82
    II d, a, b, c, x(k + 11), S42, &HBD3AF235
    II c, d, a, b, x(k + 2), S43, &H2AD7D2BB
    II b, c, d, a, x(k + 9), S44, &HEB86D391
  
    a = AddUnsigned(a, AA)
    b = AddUnsigned(b, BB)
    c = AddUnsigned(c, CC)
    d = AddUnsigned(d, DD)
  Next
  
  MD5 = LCase(WordToHex(a) & WordToHex(b) & WordToHex(c) & WordToHex(d))
End Function

	

%>
Fonksiyon yukarıda , Fonksiyonda kesinlikle değişiklik yapmayın .

Örnek Kodlama:


Bir üyenin şifresini md5 ile kayıt etmek için formdan gelen bilgiyi alıyoruz.


sifre =trim(request.form("sifrei"))
........
........
........
gerekli kodlamayı yazdık

kayıtsetimize kayıt ederken aşağıdaki kodu kullanıyoruz.

kayitseti("sifre")=md5(sifre)

hepsi bu kadar .
Veri tabanınıza girip bakarsanız üye şifresi kısmında üyenin gerçek şifresini değil md5 ile şifrelenmiş halini görürsünüz.

örnek :

Girilen şifre :123456 olsun
Veritabanında görünen şifre : fgs45grg1s32f1s894gs1f6se813fs18 gibi bir şey olacaktır.
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

Cevapla

Tags
fonksiyonu, kullanımı, md5

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
Photoshop EPS kullanımı brabus Photoshop 4 25-09-2011 13:25:28
Dreamweaver kullanımı Grafiker002 Web Tasarımı 12 28-04-2011 14:14:38
CSS-Genel Kullanımı ozan-tr Php, Asp, Perl, Html 0 23-06-2007 15:09:42
ASP-Array Fonksiyonu kullanımı ozan-tr Php, Asp, Perl, Html 0 21-06-2007 23:08:27

Kapat
Şifremi Unuttum?