Reklam Kampanyalarının Oluşum Süreci

Reklam Sektörü - Reklam Kampanyalarının Oluşum Süreci ...

Cevapla
Reklam Kampanyalarının Oluşum Süreci
Yasemin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Yasemin(34)

Belgisiz Sıfat

Grafiker / Kocaeli

Standart

Reklam Kampanyalarının Oluşum Süreci

Alt 07-01-2009 #1
Sponsorlu Bağlantılar

Günümüzde üretici ile tüketici arasındaki mesafenin açılması, pazarda birbirine benzer, hemen hemen aynı işlevleri yerine getiren ürünlerin çoğalması, tüketicinin rakip firmalar tarafından sürekli iletişim bombardımanına tutulması, tüketicinin bilinçlenmesi gibi etkenler nedeniyle işletmeler reklam etkinliklerine ağırlık vermek zorundadırlar. Gerek pazarlama hedeflerine ulaşmak gerekse reklamın özel amaçlarını yerine getirmek için bütün ayrıntıları ile planlanmış bir dizi reklam etkinliğinin bir araya getirilmesine ihtiyaç vardır ki bu etkinlikler dizisine reklam kampanyası denir. Kampanya spesifik bir konuda mevcut durum analizini yaptıktan sonra belli stratejiler ve amaçlar doğrultusunda birden çok eylemi planlamaya, uygulamaya ve son aşamada da bunların kontrolünün yapılmasına dayanan çok aşamalı bir süreçtir.

Reklam etkinlikleri açısından ele alındığında reklam kampanyası oluşum süreci bir dizi karar verme ve problem çözme sürecidir. Bu nedenle de sorunun tanımlanarak, amaçların belirlendiği, amaçlara uygun bilgi ve verilerin toplandığı, alternatif çözüm önerilerinin amaç kriterleri doğrultusunda değerlendirerek uygulamaya konulduğu ve uygulama sonuçlarının çeşitli test ve kontrollerle belirlendiği bir süreçtir.

Reklam kampanyasının oluşum sürecine ilişkin yaygın uygulama, reklam veren kurumun neyi nasıl gerçekleştirmek istediği konusunda reklam hedeflerini belirledikten sonra kampanyayı bir reklam ajansının sorumluluğuna devretmesidir. Reklam veren işletme tarafından hazırlanacak olan “brief” bir iş yada görev talimatı niteliğinde olup, reklam ajansının yaratıcı çalışmalarının çıkış noktasını oluşturur. Reklam kampanyasını düzenleme sürecinin karar aşamaları ve her bir karar aşamasının özellikleri şöyledir:

-Bilgi toplama ve durum analizi
-Reklam kampanyasının amaçlarının saptanması
-Kampanya stratejisinin saptanması
-Kampanya bütçesinin belirlenmesi
-Yaratıcı çalışmaların gerçekleştirilmesi
-Medya seçimi ve medya kullanım kararlarının verilmesi
-Reklam uygulamaları
-Reklam etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
.1. Bilgi Toplama ve durum analizi:

Reklam kampanyası düzenleyecek olan kurumun kendisine ve çevresine ilişkin mevcut bilgileri toplayarak, planlamaya esas olacak tahminlerde bulunması gerekir.

Amaçları..İşletmenin içinde bulunduğu pazardaki olası gelişmeleri analiz ederek, bu gelişmelerin işletmeye ve ürünlere yapacağı olası etkileri belirlemek
..işletme ve pazar ile ilgili olası gelişmelerle ilgili varsayımlar geliştirmek
..işletmenin içinde bulunduğu pazarın tüketici gruplarının ihtiyaçlarının neler olduğunu ve bunları etkileyen faktörleri analiz etmek
Bu evrede ürün analizleri yapılarak, ürünün benzer yada rakip ürünlere oranla üstün ve zayıf yönleri ve hedef kitle analizleri ile tüketicinin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durumu, mesleği, geliri gibi özelliklerinin belirlediği demografik faktörler, kültür, sosyal sınıflar, danışma grupları, aileden oluşan sosyo-kültürel faktörler ve gereksinimler ve güdüler, öğrenme, kişilik, algılama, tutum ve inançların oluşturduğu psikolojik faktörler incelenir; hedef kitlenin üründen beklentileri ortaya çıkartılmaya çalışılır. Rekabet analizleri ile rakip işletmelerin uyguladıkları ve uygulamayı planladıkları pazarlama faaliyetleri analiz edilir.

.2.Reklam kampanyasının amaçlarının saptanması

Durum analizlerinin sonuçları, işletmenin mevcut pazarlama faaliyetlerinin gözden geçirilmesine ve aynı zamanda yeni reklam stratejilerinin belirlenmesine imkan sağlar. Reklam kampanyasının temel amaçları reklam mesajlarının daha geniş bir kitleye ulaştırılması yani “iletişim amacı” ve reklama konu olan ürünlerin satışlarının arttırılması yani “satış amacı”dır. Reklam verenin beklediği ilk görev tüketicilerin reklam aracılığıyla kendilerinden, ürün ve hizmetlerinden haberdar olmasını sağlamaktır. .
Bunun için,
.reklam kampanyası ile ulaşılmak istene hedef kitlenin iyi saptanması
.kullanılacak ve en etkili ve doğru reklam araçlarının seçilmesi
.doğru mesajların oluşturulması ve bunların görselleştirilmesinde kullanılacak olan yaratıcı çalışmaların ve ortamların özendirilmesi
.Reklam kampanyasının etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla işletmenin mali gücünün arttırılması gerekir.

Reklamın satış amacı ise iki türlü gerçekleşir. Reklam belirlenen yaklaşım ile ya tüketicileri o mal yada hizmeti hemen satın almaya motive eder (hard sell), yada üretici firma imajını güçlendirerek veya reklama konu olan ürün ya da hizmetin içinde bulunduğu genel ürün kategorisine karşı bir talep yaratmak suretiyle uzun vadede satışların artmasını ve tüketici gözünde prestij kazanmayı sağlar(soft sell)

3. Kampanya stratejisinin saptanması

Kampanya ile belirlenen amaçlara ulaşmak için kampanya stratejilerinin belirlenerek, işletmenin diğer pazarlama etkinlikleri ile (fiyatlandırma, dağıtım, ürün çeşitlendirme politikaları gibi..) uyumlu hale getirilmesi gerekir. Kampanya stratejileri belirlenirken,

-Reklam kampanyasının işletmenin ürettiği hangi ürünleri kapsayacağı
-İşletmenin ne tür bir fiyat politikası uygulayacağı (Taksitlendirme, peşin ödemede indirim v.s.)
-Reklama konu olan malların hangi dağıtım kanalları aracılığı ile yada nerede satılacağı belirtilmelidir.

Bu üç koşula bağlı olarak geliştirilen reklam stratejisinin temelde iki nedeni söz konusudur: ilki tüketiciye iletilmek üzere geliştirilmesi gereken mesajı yazabilmek için bir rehber sağlamaktır. İkinci neden ise reklama yatırılan paraların sonuçlarını değerlendirebilmek için reklam stratejisinin uygun metot geliştirilebilmesine imkan vermesidir. Böylelikle nasıl bir yol izleneceğinin belirlenmesiyle, pazarın tümüne veya pazar bölümlerine ulaşmak; birincil yada seçici talep yaratmak; tüketicide doğrudan yada dolaylı davranış yaratma; mal veya kurum reklamı yapma; tüketicilere veya aracılara yönelme gibi seçenekler arasından saptanan amaçlar ortaya konur.

4. Kampanya bütçesinin belirlenmesi:

Reklam harcamaları genelde maliyet oluşturucu bir “gider” gibi düşünülse de, satışların arttırılması, ürün ve marka gelişmesine yardımcı olması, ürün veya hizmetin pazarda iyi bir izlenim bırakmasını sağlamakta ve işletmeye girdi olarak geri dönmektedir. Kampanya bütçesi dendiğinde, reklam kampanyası süresince nerelere, hangi zamanlarda ve hangi miktarlarda ödemeler yapılacağının belirlenmesi, tüm bu dökümlerin ayrıntılarıyla oluşan bir liste düzenlenmesi ve sonuçta toplam olarak reklam verene ne kadarlık mali bir yük getireceğinin saptanması anlaşılır. Kampanya bütçesinin belli bir plan dahilinde yapılması, net sayısal değerlerle ifade etmesi ve ayrılan mali fon açısından yeterlilik göstermesi gerekir. Bir reklam bütçesi ana hatlarıyla,
-reklam ajansına ödenecek miktarları,
-medyaya ödenecek miktarları
-yapım şirketine ödenecek miktarları
-yönetime bağlı olarak bazı firmalarda fuar v.b. etkinliklere ödenecek miktarları kapsamaktadır.

Reklam kampanyaları gerektirdikleri harcama itibarı ile genelde üç sınıfta düşünülürler:
1.Yeni bir ürün piyasaya sürüldüğünde yapılan “tanıtım” kampanyaları, ki bunlar en fazla bütçeyi gerektiren kampanyalardır.
2.Tanınıp duyuluncaya kadar yapılan “yerleştirme” kampanyaları. Bunlar ilkinin devamı niteliğinde olup, maliyet açısından biraz daha düşüktür.
3.bilinip tutulduktan sonra devamlılığı sağlama veya “prestij” kampanyaları. Hem sıklık hem de yoğunluk açısından en az bütçeyi gerektiren kampanyalardır.

5. Yaratıcı çalışmalar

Bir reklam kampanyasının bel kemiğini oluşturan yaratıcı çalışmalardır. Yaratıcı çalışma özgünlük, dikkat çekicilik ve akılda kalıcılık gibi bir çok unsurun oluşmasına imkan sağlar. Bir reklam kampanyasında yaratıcı çalışmaları iki grupta toplamak mümkündür:
-Kampanya boyunca tüketiciye “neler” söyleneceğini ortaya koyan yaratıcı çalışmalar: Bu aşamada öncelikle hem ürüne hem tüketici kitleye ilişkin bilginin toplanması, bu bilgilerin tatmin edici ve derli toplu bir halde düzenlenmesi gerekir. Bu bilgilerin ışığında tüketiciye verilecek olan mesajların oluşturulması aşamasına geçilir.
-Bunların tüketiciye “nasıl” söyleneceğini belirleyen yaratıcı çalışmalar: Bu aşamada yapılan, metin yazarının gözlem ve sentez yeteneğini kullanarak kararlaştırılan mesaj ve temaların tüketiciye nasıl ulaştırılacağına karar vermek ve bunları kağıda dökmektir. Yani başlıkların, sloganların, reklam metninin, taslak ve senaryoların yazımını gerçekleştirmektir.

6. Medya kullanım kararlarının verilmesi
Medya, reklam mesajının hedef kitle ile buluştuğu ortamlardır. Medya kullanım kararlarının verilmesi, pazarlama hedeflerinin ve kampanya amaçlarının en etkili ve ekonomik biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak reklam araçları karmasının belirlenmesi, reklamın bu araçlarda hangi ölçülerde ve hangi frekansta yayınlanması kararlarının verilmesi ile ilgili çalışmaların bir bütünü olarak tanımlanabilir. Firmanın temel medya stratejisini oluşturan faktörleri şöyle özetleyebiliriz:
1.Ürünün kime satılmak istendiğinin belirlenmesi
2.Belirlenen tüketici grubunun neleri ve hangi iletişim araçlarını izlediği
3.Reklam mesajının tanımlanması
4.Ürünün hangi pazar yada pazar bölümüne dağıtıldığı
5. Reklam bütçesinde medya için ayrılan pay
6. Reklam mesajının zenginliği, yayının sıklığı ve sürekliliği
7. Reklam mesajının zamanlaması
8. Rakip firmaların reklam stratejilerinin öğrenilmesi
9. Mesaj başına en düşük maliyetin hangi medya bileşimi tarafından gerçekleştirilebileceğinin değerlendirilmesi
10.Medya planlama ile ürün pazarlama planı arasında eşgüdümün sağlanması

7. Reklam uygulamaları


Reklam kampanyasının uygulanması, basın, radyo, TV, gibi kampanyada kullanılması kararlaştırılan ve yaratıcı çalışmalar sırasında metinleri hazırlanmış olan reklamların prodüksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Basılı reklamlar ajansların grafik bölümlerindeki sanat yönetmenleri denetiminde gerçekleştirilir. Radyo ve TV için yapılan uygulamalarda ise yine öncelikle reklam ajansının yaratıcı ekibi tarafından metinler ve daha sonra sadece TV reklamları için storyboardlar da grafikerler tarafından hazırlanır. Bu aşamadan sonra prodüksiyonu ise ajansın direktifleri doğrultusunda yapım şirketi üstlenir.

8. Değerlendirme

Bir reklam kampanyasının değerlendirilmesi, hazırlanan kampanyanın, verilmek istenen mesajı hedef kitleye ne ölçüde ulaştırabildiği ve satışların artmasına ne ölçüde katkı sağladığı dikkate alınarak yapılabilir. Hazırlanan reklam kampanyası iki aşamada değerlendirilir:
1. Kampanya seçilen reklam araçlarında yer almadan önce gerçekleştirilen değerlendirmeler ki bunlara “pretestler” denilmektedir.Bu aşamadaki ön değerlendirmenin esası resim, metin, başlık, müzik gibi reklam öğelerini test etmek ve başarısızlık riskini asgariye indirmektir.
2.Reklam kampanyası belirlenen süre içinde belirlenen reklam araçlarında yayınlanıp bittikten sonra yapılan değerlendirme ki bunlara reklam etkinliğinin ölçülmesi veya son değerlendirme , “post test” denilmektedir.
Bu değerlendirmeler, reklam kampanyalarının başarısı üzerinde büyük önem taşıdığından sadece bu alanda hizmet veren araştırma şirketleri kurulmuştur ve yoğun hizmetler vermektedirler.
Alıntıdır...
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

emirkhan isimli Üye şimdilik offline konumundadır

emirkhan

Hiç Biri / İstanbul

Standart
Alt 21-01-2009 #2
                             Sponsorlu Bağlantılar
bilgi için teşekkurler
Bu mesajdan alıntı yap
Onur KARADAĞLI isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Onur KARADAĞLI(35)

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 21-01-2009 #3
Keşke ile başlıyorum cümleme... çünkü keşke bu profesyonneliği gösterebilecek reklam veren ve reklam ajansları bir araya gelebilse.. Ve iyiki ile bitiriyorum cümlemi iyiki birileri farkında birileri değişmek istiyor... Zamanla bu noktalara gelicez..

Teşekkürler... ilgin ve duyarlılığın için..
Bu mesajdan alıntı yap
damla1 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

damla1(32)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 21-01-2009 #4
çok faydalı bilgiler casmin paylaştığın için teşekkürler...
Bu mesajdan alıntı yap
Yasemin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Yasemin(34)

Belgisiz Sıfat

Grafiker / Kocaeli

Standart
Alt 09-06-2009 #5
ben teşekkür ederim ilginize Reklam Kampanyalarının Oluşum Süreci
Bu mesajdan alıntı yap
Gölge_Adam isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Gölge_Adam

Öğrenci (Grafik) / Eskişehir

Standart
Alt 20-12-2010 #6
Nereden alıntı yapıldığını söyleyebilirmisiniz ¿?
Bu mesajdan alıntı yap
Yasemin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Yasemin(34)

Belgisiz Sıfat

Grafiker / Kocaeli

Standart
Alt 21-12-2010 #7
Nereden alıntı yapıldığını söyleyebilirmisiniz ¿?
İnternet üzerinden ya da bir kitaptan alıntı değildir.
Okul notlarından paylaştığım bir bilgi
Yani size bir kaynak gösteremem.
Bu mesajdan alıntı yap
Gölge_Adam isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Gölge_Adam

Öğrenci (Grafik) / Eskişehir

Standart
Alt 21-12-2010 #8
Kaynak yazmam gerek o yüzden sormuştum..
Bu mesajdan alıntı yap
Yasemin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Yasemin(34)

Belgisiz Sıfat

Grafiker / Kocaeli

Standart
Alt 22-12-2010 #9
Kaynak olarak grafikerler.net yazmanız doğru olur.
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Tags
kampanyalarinin, olusum, reklam, sureci

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
Reklam yapmayan reklam afişi enesburak Afiş Tasarımı 21 13-03-2009 14:04:27
Adidas 2008 Olimpiyatları reklamı (Turkcell'in Milli Takım reklamına benziyor) N/A1 Reklam Videoları 4 09-03-2009 14:48:17
Koza oluşum logo sunumu DeaDMaNWaLKinG Logo Tasarımları 10 08-09-2008 12:08:25
10 yıldır reklam reklam tabela ve sergirafi baskı üzerine çalışıyorum dizaynreklam Sonuçlanan İlanlar 1 20-06-2008 10:02:33
Deneysel Fotoğrafın Tarihsel Süreci Gökhan TEKİN Fotoğrafçılık 2 09-10-2007 21:41:25

Kapat
Şifremi Unuttum?