Reklamın Önemi

Reklam Sektörü - Reklamın Önemi ...

Cevapla
Reklamın Önemi
Yasemin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Yasemin(34)

Belgisiz Sıfat

Grafiker / Kocaeli

Standart

Reklamın Önemi

Alt 06-01-2009 #1
Sponsorlu Bağlantılar

A- Genel ekonomik açıdan,
B- Tüketici açısından,
C- İşletmeler açısından, incelemek yerinde olacaktır.

A) GENEL EKONOMİK AÇIDAN REKLAMIN ÖNEMİ:

Marka ve reklamı kullanmaktan vazgeçen sosyalist ülkelerin uygulamasına baktığımızda, reklamın önemi açıkça göze çarpar. B ülkelerde daha sonra reklam ve marka kullanma özendirilmiştir. Bu nedenle eski politika terkedilmiş ve reklamın kullanımını içeren yeni politika uygulamaya konmuştur. Reklamın ekonomik açıdan önemini görmek amacıyla bu politikaların incelenmesi yararlı olacaktır.

Reklam kullanıldığı takdirde, yeni mamullerle ilgili bilgiler kısa sürede yayılır ve böylece yenilikler özendirilir. Oysa bu tip ülkelerde eski politikaya göre yeni mallar için genel talebi reklamla etkilemek mümkün olmadığından, yeni mallar icat etmek için özendirici etmenlerde oluşamamaktadır.

Tüketicilerin zamanından ve emeğinden tasarruf sağlayacak ve memleketin kıt kaynaklarını koruyacak etkin bir pazarlama sistemi reklamın kullanılması ile imkan dahiline girer.

Marka kullanım olayının başlaması ile üreticiler kalite kontrolünde daha titiz davranmak zorunda kalmışlardır. Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı sosyalist ülkeler şimdi “self service” mağazalarını kullanarak daha fazla malı daha az emekle dağıtmaktadırlar.

Reklamın ekonomik kalkınmaya en büyük yardımı, yeni ve geliştirilmiş mamüllerin ve bunları üretecek tesislerin meydana çıkması için gerekli araştırma ve geliştirmeye yatırım yapılmasını özendirmesidir. Yeni bir mamulün piyasaya sürülmesinde önemle gözetilmesi gereken konulardan biri bu işin karlı olup olmayacağını ve her şeyden evvel yatırımın karlı hale gelmesi için ne kadar zamana gereksinim duyulduğunu saptamaktır. Özellikle mamulün kitlesel olarak imal edildiği ve satıldığı durumlarda reklamın rolü son derece önemlidir. Eğer mamul veya mamülde yapılan değişiklikler iyi ise tüketiciler ya ağızdan ağıza ya da yüzyüze satış veya tutundurma faaliyetleri aracılığıyla er geç duyulacaktır.

Ancak ulusal bir piyasa yeni bir mamülü bu şekilde tanıtmak pek çok zaman alacak ve bu sürede de yeni fabrikanın üretim nisbeten az kar getirici olacak dolayısıyla yatırımın amortismanı gecikecektir. Daha da kötü bir olasılık geçen zamanın rakiplere, benzeri mamülleri piyasaya sürmeleri fırsatını vermesidir.

Halbuki reklam sayesinde yeni mamul dağıtıma hazır olur olmaz derhal tanıtılabileceği için üretimi tam kapasitede yürütmek dolayısıyla üretim karlarını azamiye çıkartmak ve yatırımı sürekli bir şekilde verimli kılmak mümkündür. Bir yatırımı en çok özendiren şey yakın gelecekte kar vaadetmesidir. Reklamın malı çabuk tanıtması özelliği hem yatırımın yapıldığı anla, kazanç getirmesi zamanı arasındaki süreyi kısaltmakta hem de kar etme olasılığını arttırmaktadır.

Kitlesel üretimde şiddetli rekabet ve gelişen teknoloji nedeniyle pazarlar ve mamuller gittikçe daha belirsiz bir niteliğe bürünmekte böylece gerekli reklamın önemi de artmaktadır. Modern bir sanayi kuruluşuna yapılan yatırımın büyük tutarlara erişmesi kuruluşun tam kapasite ile bir an evvel çalışmasını gerektirir. Aksi halde tam yatırımcı hem de ulusal kaynaklar etkin bir biçimde kullanılmadığı için zarar görebilecektir. Sonuç olarak ekonomik sistem ne olursa olsun reklam her durumda mevcut bütün mal hizmet türlerini tüketicilere tanıtan, bunların ne olduğunu bildiren ve tüketicilere harcamalarında tutarlı bir seçim yapabilmesi için gerekli olan diğer bilgileri veren etkin bir haberleşme aracıdır.

B) TÜKETİCİ AÇISINDAN REKLAMIN ÖNEMİ:


Firma açısından olduğu kadar, reklama maruz kalan tüketici açısından da reklamın önemi büyüktür. Tüketici reklamı bilgi kaynağı olarak kullanılmaktadır. Reklam yoluyla tüketici pazarda neyin bulunduğunu, satın alma gücünü nasıl değerlendireceğini ve hatta sunulan seçenekleri kabul veya red özgürlüğünü kullanmayı, öğrenebilmektedir. Ayrıca tüketici açısından reklam, zaman tasarrufu sağlayan bir araç olarak önem taşır.

Toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine paralel olarak tüketicinin bilgi ihtiyacı ve bu bilgiyi elde etmek için harcanan zaman gittikçe önem kazanmaktadır. Reklam tüketicinin hızlı ve ucuz bir biçimde bilgi edinme ihtiyacını karşılayarak hizmet verebilmektedir. Bundan başka tüketici reklamı yapanın kalite göstergesi olarak da kullanmaktadır.

C) İŞLETMELER AÇISINDAN REKLAMIN ÖNEMİ:

İşletmeler açısından reklamın öneminin üzerinde durmadan önce piyasa mekanizması veya pazar adını verdiğimiz, alıcı ve satıcının karşılaşabildiği organizasyondan bahsetmek yerinde olacaktır. Piyasa mekanizması, piyasa koşullarını içine alan kapsayıcı, bir kavramdır. Pazarları farklılaştıran belirleyici unsun ise rekabettir. Rekabet unsurunu dikkate alarak pazarları incelendiğimizde iki farklı ekonomik örgütlenme uç örnekler olarak karşımıza çıkar, uç örnekler olarak karşımıza çıkar. Uç örnekler “tekel” ve “tam rekabet” biçimleridir. Fakat bu biçimlerin gerçekte çok az örneklerinin yaşandığını görmekteyiz.

Yaşamdaki ekonomik örgütlenmeler ise bu uç örnekler arasında bir yerde bulunmaktadır. Oligopol adı verilen, bazıları çok büyük olabilen az sayıdaki firmanın egemen olduğu bir ekonomik örgütlenme başta Amerika’da olmak üzere pek çok ülkede ve Türkiye’de gözlenmektedir. Geleneksel olarak rekabete yakın koşulların egemen olduğu piyasalarda, reklam faaliyetlerinin yoğunluğu bir hayli düşüktür. Buna karşın az sayıda firmanın egemen olduğu oligopol piyasalarında, satış maliyetleri toplam maliyetin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Burada reklam faaliyetlerinin yoğunluğu dikkat çekicidir. Böylesi bir piyasada var olan firmalar satış gayretine ve özellikle reklama büyük meblağlar ödemek durumundadırlar.

Firmalar, piyasa payını koruma stratejisini benimseyince fiyat dışı rekabet adı verilen bir takım politikalar önem taşımaktadır. Firmalar büyüdükçe ve piyasa payları arttıkça daha çok reklama başvurmaktadırlar. Firmalar açısından tüketiciye ulaşmanın en verimli, en hesaplı yoludur. Reklam rekabet unsurunun en belirgin ögesidir. Ve yine reklam satışları arttırıp üretim kapasitesini genişletir ki bu da firmaların büyümeleri anlamını taşımaktadır.

Reklamın Etkileri

Reklamlar gündelik yaşantımızın adeta bir parçası durumuna gelmişlerdir. Bu durum, reklamın, ekonomik, toplumsal etkileri ve yararlı olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Reklam üzerindeki bu tartışmalara ekonomistler, işletmeciler, pazarlamacılar, reklamcılar vb. yanı sıra siyasetçiler, tüketiciler, sosyologlar, psikologlar, tıp adamları vb.nin de katıldıkları görülmektedir. Sonuçta da reklamın denetlenmesi, sınırlandırılması ve hatta zaman zaman yasaklanması dahi söz konusu olabilmektedir.

Reklam yoluyla insanların doğal arzularının tahrip edildiği, gereksinim duymadıkları şeyleri satın almaya yönlendirildikleri, gereksinim duydukları ürünler hakkında ise yanlış bilgilendirildikleri, duygularıyla oynandığı, reklam bombardımanıyla bıkkınlık yaratıldığı, ekonomik kaynakların boşa harcandığı, reklamın maliyetleri arttırdığı ve dolayısıyla fiyat artışlarına neden olduğu, ağır reklam giderleri nedeniyle yeni işletmelerin pazara girme özgürlüklerinin engellendiği ve taraflı reklamlarla belli marka ürünlere bağımlılık yaratılarak rekabete yer vermeyen pazar durumları sonucu tekelleşme yaratıldığı vb. ileri sürülmektedir.

Buna karşılık reklamın talep yaratarak ve var olan talebi arttırarak üretim artışına neden olduğu, ve bunun bir sonucu olarak da istihdamın ve refah düzeyinin yükselmesine, diğer bir sonucu olarak birim maliyetlerini düşürerek ve rekabet ortamını canlandırarak fiyat indirimlerine yol açtığı, yeniliklerin çoğalmasına, ürün türlerinin artmasına, kalitenin yükselmesine katkıda bulunduğu, tüketicilere çeşitli alternatifler arasından seçim yapma olanağı verdiği, bilgilendirici ve eğlendirici olduğu da bir gerçektir.

Reklama getirilen en önemli eleştirilerden biri de sosyal gruplar arasında kıskançlık yarattığı ve bu kıskançlığı körüklediğidir. İşsiz ve dar gelirli insan sayısının yüksek olduğu ülkemizde lüks tüketim mallarının reklamlarının yapılması toplumsal açıdan sakıncalı bulunmaktadır. Oysa bu tür ürünlerin reklamı yapılsın ya da yapılmasın sosyal gruplar arasındaki farklılıklar her zaman olacaktır. Bunun yanı sıra reklamın sosyal gruplar arası refah farkını azaltıcı etkileri olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.

Reklamın kültürü ve dili yozlaştırdığı, çocukları olumsuz yönde etkileyerek gerçekte gereksinimleri olmayan ürünlere yönelttiği, anne ve babaları zor durumda bıraktığı, kötü beslenme alışkanlıkları yaratarak sağlıklarını bozduğu, onların doğal saflıklarını ve bağlılık duygularını istismar ettiği, reklamda kadın unsurunun ise ya sadece cinsel obje ya da ev hanımı şeklinde kullanıldığı, ev işinden başka bir şeyden anlamayan bireyler olarak sunuldukları da ileri sürülmektedir.

Bu tür eleştirilere karşılık olarak reklamcılar da kendilerini şöyle savunmaktadırlar; reklam ana işlevi gereği anlaşılır olmak zorundadır. Bu nedenle reklamda halkın konuştuğu dile yer verilmelidir. Reklamdaki kelime oyunları ise, reklamı canlı ve eğlendirici kılma amacıyla yapılmaktadır. Çocukların reklamdan etkilenmeleri ise kısa süreli ve geçicidir. Çocuklar reklamlardan çok yaşıtlarından, mağaza vitrinlerinden, market raflarındaki çekici ambalajlı ürünlerden vb. etkilenmektedirler ve çevrelerindeki büyüklere, aile bireylerine özenme çocuklarda istek yaratan unsurlardır.

Çocukları istismar etmeye yönelik reklamlar zaten bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli düzenlemelerle denetim altındadır. Çocukların beslenme alışkanlıkları ile ilgili esas sorun ise, reklama değil aileye ve eğitim sistemine aittir. Reklamda kadın unsurunun kullanılması ise, özellikle tüketim ürünlerinin satın alınmasında marka tercihini ve alış verişi yapanın ev kadını olmasından kaynaklanır.

Reklam yararlıdır ya da zararlıdır diye kesin bir yargıya varmak yanlıştır. Bu durum adam öldürdü diye katili değil, silahı yargılamaya benzer. Çünkü reklam bir araçtır ve onu iyiye ya da kötüye kullanmak bizlerin elindedir. Uyuşturucu ile mücadele, aile planlaması, trafik eğitimi, çevre temizliği, okuma alışkanlığı vb. pek çok sosyal kampanyanın başarıya ulaşmasında reklamın ne kadar önemli bir rol oynadığı göz ardı edilmemelidir.

O halde reklamcı ekonomik sorumluluğunun yanı sıra toplumsal sorumluluğun da bilincine vararak, mesleğine saygınlık kazandırmak ve bunu devam ettirmek üzere uzun vadede toplumun yaşam kalitesini yükseltici yönde uğraş vermelidir. Bunu yaparken de toplum koşullarına uygun, çağdaş toplumsal ve ahlaki sorumluluk düşüncesi geliştirmesi ve uygulaması kaçınılmaz olacaktır.

Alıntıdır...
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

Ebru ANIL isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Ebru ANIL

Grafiker / Bursa

Standart
Alt 06-01-2009 #2
                             Sponsorlu Bağlantılar
canım ulaştırdığın bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim
mutlaka arkadaşların hepsinin okuması ve
üstünde durulması gereken önemli bilgiler
paylaşımın için tekrar tekrar teşekkürler Reklamın Önemi
Bu mesajdan alıntı yap
émmst isimli Üye şimdilik offline konumundadır

émmst(32)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 06-01-2009 #3
Tüm yazı çok yararlı ve güzel..özellikle 'Reklamın Etkileri' bölümü çok doğru..Birçok soruya cevap vermiş. Paylaşım için teşekkurler casmin.
Bu mesajdan alıntı yap
fatihcee isimli Üye şimdilik offline konumundadır

fatihcee

Hiç Biri / İstanbul

Standart
Alt 06-01-2009 #4
Paylaşım için teşekkürler Casmin Reklamın Önemi
Bu mesajdan alıntı yap
Önder Adem isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Önder Adem(41)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 06-01-2009 #5
Öncelikle bu konuda bir başlık açtığınız için Casmin sizi kutlarım, toplantıdan sonra ben de böyle bir başlık için hazırlıklar yapıyordum, siz önce davrandınızReklamın Önemi Yazdıklarınıza ek olarak müsadenizle kendi açımdan derlediğim yazımı eklemek isterim...

Reklam ve tanıtım
Reklam ve tanıtım, belirlenen hedefler içerisinde bulunan tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki oluşturmak ve bu kitleyi, reklamı yapılan ürün ya da hizmete talep eğilimini olumlu yönde değiştirmek amaçlı kullanılan bir satış ve pazarlama aracıdır. Serbest piyasa ve rekabet piyasası ekonomisini yaşadığımız çağda, sunulan hizmet ya da ürünün avantajlarını vurgulamak, hedef kitleye iletişim kanallarıyla tanıtmak, ürün ya da hizmete duyulan talebi artırmak, akılda kalmak, marka oluşturmak gibi amaçlar çerçevesinde, logo, kitapçık, katalog, afiş, broşür, ürün ambalaj ve etiketleri, interaktif medya tanıtım araçları kullanılmaktadır.

Market Ürünleri ve Ambalajlar
Ürünü diğerlerinden ayıran özellik başlangıç aşamasında ürünün dekoratif özelikleri, yani ambalaj ve etiket görselliğidir. Tüketicinin bir markette aynı türden ürünlerin bulunduğu bir reyonun önünden geçerken reyona bakma süresi 1 saniyenin altındadır. Bu süre sonunda kazanan ürün, en güzel dekore edilmiş, en çekici ambalaj ve etikete sahip ürün olacaktır. Doğal olarak ürünün farklı ve seçilebilir olmasını belirleyen yegane özelliktir bu ve ürün için oluşacak talebi ve ürünün satışlarını birincil derecede etkileyecektir.

Ülkemizde reklam, tanıtım harcamaları halihazırda lüks gider olarak nitelendirilmektedir ve tasaruf kalemleri arasında genelikle birinci sıradadır. Halbuki uzun vadede düşünüldüğünde en çok yatırım yapılması gereken en hassas kalem, reklam - tanıtım projeleridir. Reklam ve tanıtım araçları firmanın kimliğidir, etiket ve ambalaj ise ürünün kartvizitidir. Ürün, insanın 5 duyu organından en az birisine hitap etmek zorundadır, bunların ilk ve en önemlisi görmektir, etiket ve ambalaj tasarımının amacı da ilk önce görme duyusuna hitap edip algılamayı olumlu yönde etkilemektir.

Birçok ambalaj ve etiket çalışması, renklerin ve şekillerin insanlar üzerinde bıraktığı etki dikkate alınarak, eğilimi artırmak maksadıyla psikolojik ve sosyal testler sonucunda yapılmaktadır. Mesela Doğal Kaynak Suyu ambalajları genelde mavi tonlarda olur, dağ, kar, manzara gibi görseller ve figürler kullanılır, Madeni Yağ ambalajları çok koyu renklerde veya metalik renk dediğimiz renklerde çalışılır. Mesela Light ürünler Pembe tonlarda, Et ürünleri Kırmızı, Turuncu (Sıcak renkler) tonlarda, Çocuklara hitap eden bir ürün rengarenk olur. Ben bunları söyledikçe sizler de bahsettiğim ürünleri hatırlayıp doğrulayacaksınız. Bunları bu başlık altına dönem dönem görseller ekleyerek sizlere sunmayı umut ediyorum.

Firma Stratejileri
Ülkesiz firmalar da dediğimiz çok uluslu firmalar, bugün yıllık ciroları dünya üzerindeki birçok ülkenin Milli Hasılasından fazla olan büyük firmalar yıllık getirilerinin yüzde olarak ciddi bir kısmını reklam ve tanıtım harcamaları için ayırmaktadır. Birçok firma genelde kriz zamanında tasarruf yapmak amacıyla reklam ve tanıtım giderlerini kısma yöntemini seçer, halbuki bahsettiğimiz çok uluslu şirketler tam da bu zamanda reklam ve tanıtıma daha fazla ağırlık verir. İktisadi anlamda doğru hamle de budur zaten.

Bize düşen
Bizler de grafiker olarak reklam, tanıtım vb. sektörlerde hizmet verdiğimizden bunun önemini her fırsatta çevremize yansıtmalıyız. Profesyonel ellerden çıkmış tasarımların basit ve acemi tasarımlara nazaran uzun vadede getirilerini ve avantajlarını bilip buna göre çalışmalıyız. 2 dakikada tasarım yapmak, 3 kuruşa tasarım yapmak ve hatta bedelsiz çalışmalar yapmak gibi olgular kişilere kısa vadede birşeyler kazandırsa da aslında tüm grafikerler camiasına ciddi zararlar vermektedir. Lütfen sağduyulu davranın, her emeğin bir karşılığı olduğunu unutmayın, grafik tasarımın, reklamın, tanıtımın hiç de basit olmadığını, bunları hazırlamanın peşkeş çekilemeyeceğini bilin. Olumsuz piyasa şartlarında ve ciddi ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde para kazanabilmek için ucuz hizmetler vermek elbette günü kurtarmak ve şahsi menfaatler amacıyla yapılacaktır ve belki de birçok insan bu şekilde çalışmak zorunda kalıyordur. Ama unutmayalım ki çalışma piyasası sürekli işleyen bir olgudur. Yaptığımız her hamlede bugünden sonra gelecek yarınları ve kendimiz dışında çalışan meslektaşlarımızı düşünmek zorundayız. Toplam fayda ve refah ancak bu şekilde sağlanabilir.

Bilginin önemi
21. yüzyılın en önemli ve en pahalı değeri "BİLGİDİR". Bilgiyi paylaşalım ama peşkeş çekmeyelim. Herkes makine satar ama o makinenin nasıl yapılacağını küçük bedellerle size vermez. İktisadi literatürde KNOWHOW terimi vardır, bunun anlamı bilgi ve sırların ticari anlaşmalar dahilinde kiralanması ve satılmasıdır ve ciddi meblağlar tutar. Mesela SAP isimli iktisadi bir program vardır. Bu programın eğitiminin bedeli programın kendisinden pahalıdır. Anlatmak istediğim yüzyıllar önce birşeylerin bedeli sadece büyüklüğüne, ağırlığına veya sağladığı bireysel faydaya göre belirlenmekteydi. Fakat günümüzde KNOWHOW denilen bilgi satışı sistemi toplumsal faydalar, olası getiriler değerlendirilerek fiyatı belirlenmektedir. 3 satır yazı için yüzbinlerce dolar verilmektedir. Şimdi bir logonun, basit bir sloganın, bir fikrin, bir sayfa tasarımın, küçük bir broşürün tasarımının neden ciddi rakamlarla satılması gerektiğini, bu işin yerlere düşürülmemesi gerektiğini daha iyi anlamışsınızdır.

Saygılarımla
Bu mesajdan alıntı yap
VolkanTEKiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

VolkanTEKiN

♫♪♪ ♫♪♪ ♫♪

Grafiker / Bursa

Standart
Alt 06-01-2009 #6
Yalova toplantısının meyveleri ortaya çıkmaya başladı... Reklamın Önemi

Konuya katılım sağlayan ve sağlayacak tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Mesleğimizle alakalı olan bu konu ile ilgili bilgileri bize ulaştıran ve konuya daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi anlaşılasını sağlayan casmin ve SirOfAngels ' a teşekkür ederim...::Grafikerler.net Hizmetleri::..

Bu mesajdan alıntı yap
damla1 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

damla1(32)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 06-01-2009 #7
Oldukça faydalı karanlığa ışık tutan bilgiler arkadaşlar bunu bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler...
Bu mesajdan alıntı yap
émmst isimli Üye şimdilik offline konumundadır

émmst(32)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 06-01-2009 #8
SirOfAngels gerçekten güzel bir yazı olmuş demek çin söylemiyorum çok güzel ve yararlı bir yazı olmuş..Birdaki toplantıya mutlaka katılıp sizin ve diğer arkadaşların bilgilerinden ve tecrübelerinden yararlanmak istiyorum. Sizinde dediğiniz gibi aslında yaptığımız iyi yada kötü tasarımla aslında kendimize birşeyler katıp kendimizden birşeyler eksiltiyoruz..Firma bize ne verirse versin elimizden çıkan isten önce kendimiz tatmin olmalıyız.
Bu mesajdan alıntı yap
Rüveyda SALIK isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Rüveyda SALIK

MissGraphic

Grafiker / Bursa

Standart
Alt 06-01-2009 #9
Teşekkürler arkadaşlar. Reklamın Önemi
Bu mesajdan alıntı yap
irm.art isimli Üye şimdilik offline konumundadır

irm.art

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 06-01-2009 #10
2 dakikada tasarım yapmak, 3 kuruşa tasarım yapmak ve hatta bedelsiz çalışmalar yapmak gibi olgular kişilere kısa vadede birşeyler kazandırsa da aslında tüm grafikerler camiasına ciddi zararlar vermektedir.
Olumsuz piyasa şartlarında ve ciddi ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde para kazanabilmek için ucuz hizmetler vermek elbette günü kurtarmak ve şahsi menfaatler amacıyla yapılacaktır ve belki de birçok insan bu şekilde çalışmak zorunda kalıyordur.
Var olan kitlenin ne yazıkki bu süreci böyle değerlendirdiğini anlatan çok yerinde kelimeler...
Zorunluluklar maalesef etkin olduğu gibi, etkenmiş gibi yansıtanlar için de çok iyi bir rekabet piyasası yaratmış durumda. Evet hepimiz bu süreçten geçiyor olabilir hepimizin zorunlulukları gözardı edilmeye bilir ama şunu unutmamamız lazım;

" Bugün zorunluluklar yüzünden yapacağımız fedakarlıklar ve özveriler
Yarın durumlar düzeldiğinde bizlere zorluk olarak gerisin geriye dönecektir..."

Paylaşımlarınız için teşekkür ediyorum.
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

Cevapla

Tags
onemi, reklamin

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
Görsel Reklam İletişiminde Algılamanın ve Grafik Tasarımın Önemi Yasemin Reklam Sektörü 12 02-03-2012 09:40:58
Reklamın Amaçları Yasemin Reklam Sektörü 17 25-03-2011 00:30:37
konu açarken etiketlerin önemi thematrix Forum Kullanımı 8 04-03-2010 02:24:22
Reklamın Etkileri Yasemin Reklam Sektörü 7 19-06-2009 09:54:58
İnsan hayatında sanat eğitiminin önemi Yasemin Temel Tasarım İlkeleri 3 04-07-2008 16:03:14

Kapat
Şifremi Unuttum?