Resmi Belge Basımı Hakkında

Baskı Öncesi - Resmi Belge Basımı Hakkında ...

Cevapla
Resmi Belge Basımı Hakkında
zafografi isimli Üye şimdilik offline konumundadır

zafografi

Grafiker / Manisa

Standart

Resmi Belge Basımı Hakkında

Alt 01-04-2013 #1
Sponsorlu Bağlantılar

Anlaşmalı Matbaalarda çalışan arkadaşlar için resmi (maliye logolu) belgelerde en az olması gereken, İstanbul Vergi Dairesi'nin yayınladığı bilgilerdir.

A) Fatura;
Ø Faturanın düzenleme tarihi, seri ve müteselsil sıra numarası,
Ø Faturayı düzenleyenin adı, soyadı varsa ticaret unvanı, İş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi
ve hesap numarası,
Ø Müşterinin adı, soyadı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve vergi numarası
Ø Satılan malın veya yapılan işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı,
Ø Fatura, 28x20, 14x20 veya 14x10 cm. ebadında basılmalıdır.
Ø Fatura sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin çeşitli şube ve
kısımlarında kullanılacak faturalarda ayrıca şube ve kısmın isminin yazılması mümkündür.
Ø Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği
takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır.
Ø Ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara
yapılan teslimler için düzenlenmesi gereken özel faturalar da anlaşmalı matbaalarda en az 5
nüsha olarak basılması gerekir. ( Özel fatura basımı yapılırken vergi dairesinden alınmış izin
yazısının bulunması gerekmektedir.)

B) Sevk İrsaliyesi;
Ø Sevk irsaliyesi ibaresi,
Ø Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli,
Ø Gönderilen malın cinsi ve miktarı,
Ø İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin; adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi
ve hesap numarası,
Ø Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
Ø Mükellefin diğer iş yerine veya satılmak üzere bir alıcıya (müşteriye) gönderdiği hâllerde
malın kime ve nereye gönderildiği,
Ø Malın, taşıyana teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası,
Ø Düzenleyenin, malı alan ve teslim edenin imzaları,
Ø Bu açıklamalar doğrultusunda; Sevk irsaliyesine bağlı olarak düzenlenen faturalarda sevk
irsaliyesi düzenlenme tarihinin olması hâlinde, ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek
bulunmamaktadır.
Ø Birden fazla irsaliyenin birleştirilerek tek bir fatura düzenlenmesi durumunda da
düzenlenme tarihleri ve numaraların tümünün faturada yer alması hâlinde ayrıca sevk
tarihinin yer almasına gerek bulunmamaktadır.
Ø Stok programlarından emtia çıkış işlemlerinin yapılması sırasında sevk irsaliyesi
düzenlenme tarihinin esas alınması gerekmektedir.
Ø Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ile sevk tarihi arasındaki gün farkının ay değişikliğine
sebep olması hâlinde de (düzenlenme tarihi: 31.1.2006 sevk tarihi: 4.2.2006) buna bağlı
fatura düzenlenme süresi, sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden itibaren azami 7 günün
esas alınması gerekmektedir.
Ø Sevk İrsaliyesi en az 1 asıl ve 2 örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği
takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır
Ø Sevk İrsaliyesi 28x20 cm veya 14x20 cm ebadında basılmadır.

C) İrsaliyeli Fatura;
• İrsaliyeli fatura ibaresi,
• Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki,
• İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi
ve hesap numarası,
• Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı,
• Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, varsa vergi
dairesi ve hesap numarası,
• İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,
• İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati,
• İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası
Ø İrsaliyeli fatura, anlaşmalı matbaalara fatura ölçülerinde bastırılarak temin edilir.
İrsaliyeli faturanın altında “bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde
ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.” ifadesi bulunmalıdır.
Ø İrsaliyeli fatura düzenlenmişse ayrıca taşıma irsaliyesine gerek yoktur
Ø İrsaliyeli fatura kullanmak isteyen mükellefler, hesap dönemi başından önce irsaliyeli
faturaları temin etmelidir. Uygulamaya hesap döneminin başında geçilmelidir. Dönem
içinde irsaliyeli fatura alınamaz.
Ø İrsaliyeli fatura düzenleme usulünü seçen mükelleflerin daha önce ellerinde bulunan
kullanılmamış sevk irsaliyesi ve faturalarını vergi dairelerine götürerek iptal ettirmeleri
gerekir.
Ø Mükellefler, irsaliyeli faturayı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. Biri asıl olmak
üzere iki örneğini müşteriye vereceklerdir. En az üç suret düzenlenmeyen irsaliyeli
faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.
Ø İrsaliyeli fatura 28x20, 14x20 veya 14x10 cm. ebadında basılmalıdır.

D) Müstahsil Makbuzu;
Ø Makbuzun düzenlenme tarihi,
Ø Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi
numarası,
Ø Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâhı adresi,
Ø Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli,
Ø Bu Maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve harca tabi değildir,
Ø Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilir,
Ø Müstahsil makbuzları en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek
düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır,
Ø Müstahsil makbuzları 14x20 cm ebadında basılmalıdır.

E) Serbest Meslek Makbuzu
Serbest Meslek Makbuzunun Şekli ve Düzeni;
Ø Makbuzu verenin soyadı, adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
Ø Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi,
Ø Alınan paranın miktarı,
Ø Paranın alındığı tarih,
Ø KDV tutarı ve gelir vergisi tutarı,
Ø Makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır,
Ø Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası ile devam eden sayfalardan oluşmalıdır,
Ø Serbest meslek makbuzları en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla
örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır,
Ø Serbest meslek makbuzları 14x20 cm veya 14x10 cm ebadında basılmalıdır.15

F) Gider Pusulası
Ø Gider pusulası en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek
düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır.
Ø Gider pusulası 14x20 cm veya 14x10 cm ebadında basılmalıdır.
Ø Gider Pusulasının Üst Bölümündeki Bilgiler:
• Alınan mal veya hizmetin cinsi tutarı
• Mal veya hizmeti alanın alıcının unvanı, adı, soyadı, adresi, bağlı olduğu vergi
dairesi ve numarası (Genellikle firma bilgileri basılıdır)
• Belgenin seri ve sıra numarası
• İşlemin tarihi ve Maliye Bakanlığı’nın logosu veya noter kaşesi16
Ø Gider Pusulasının Alt Bölümündeki Bilgiler:
• Satıcının adı soyadı, adresi, vergi dairesi ve numarası, imzası
• Kesilen gelir vergisi
• Gider pusulasının net ödenen tutarı hem rakam hem de yazı ile belirtilmiş hali

G) Perakende Satış Fişi
Ø Perakende satış fişinin şekil ve düzeni: Perakende satış fişleri birbirini takip eden seri ve
sıra numarası ile bastırılır. Bu fişler iki nüsha olarak düzenlenir. Perakende satış
fişlerinde, işletmenin adı veya mükellefin adı soyadı, vergi dairesi ve hesap numarası,
düzenlenme tarihi, satılan emtianın veya yapılan işin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı
gösterilir.
Ø Bu belgeler dip koçanlı olarak kullanılabilir. Koçanda kalan kısım işletme sahibi için
kayıtlarda kullanılmak üzere saklanır. Dip koçanlı perakende satış fişini kullananlar
belgeyi bir kopya hazırlayıp kullanırlar.17
Ø Perakende satış fişi en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek
düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır.
Ø Perakende satış fişi 14x20 cm, 14x10cm veya 10x5cm ebadında basılmalıdır

H) Taşıma İrsaliyesi
Ø Taşıma irsaliyesi 14x20 cm veya 28x20 cm ebadında basılmalıdır
Ø Taşıma irsaliyesinde bulunması gerekli olan bilgiler:
• Şoförün adı, soyadı, aracının plaka numarası
• Taşıma irsaliyesini düzenleyenin adı, soyadı, ticaret unvanı, vergi dairesi hesap
numarası
• Taşınacak malın, taşımayı ücret karşılığında yapacak olanca teslim alındığı tarih
• Malın ambara giriş tarihi
• Malın cinsi ve miktarı
• Malın kimin tarafından tevdi edildiği
• Taşıma karşılığı alınan ücret

İ) Yolcu Listesi
Ø Yolcu Listesinde bulunması gerekli olan bilgiler
• Düzenleyen işletmenin adı, soyadı veya unvanı ile adresi
• Taşıtı işleten mükellefin adı, soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
• Taşıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati,
Yolcu Listesinin Üst Bölümündeki bilgiler:
• Taşıma işletmesinin unvanı, adı, soyadı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve
numarası,
• Belgenin seri ve sıra numarası,
• Sefer yapılan günün tarihi, hareket saati, araç plaka numarası, gidilecek yer ve
Maliye Bakanlığının logosu yer alır.
Yolcu Listesinin Alt Bölümündeki bilgiler:
• Yolcuların koltukları ve ücretleri,
• Yolcu listesini düzenleyen görevlinin adı ve imzası yer alır.

J) Günlük Müşteri Listesi
Ø Günlük müşteri listesinde bulunması gereken bilgiler:
• Mükellefin adı, soyadı, varsa unvanı ve adres
• Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti
• Düzenleme tarihi
• Müteselsil seri ve sıra numarası
Ø Günlük müşteri listesi 1 asıl olarak basımı yapılır.
Ø Günlük müşteri listesi 14x20 cm veya 28x20 cm ebadında basılmalıdır.20

K) Adisyon
• Mükellefin adı, soyadı, varsa unvanı, iş adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası
• Hizmetin ve emtianın cinsi, miktarı
• Adisyonun düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
Ø Adisyonlar kopyalı en az 2 örnek düzenlenir.
Ø Adisyonların basımı için belli bir ölçü yoktur.

L) Reçete
• Hekimin adı ve soyadı, iş adresi, vergi dairesi ve sicil (hesap) numarası,
• Hastanın adı ve soyadı,
• Reçetenin düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
• Reçetenin düzenlendiği yerin adresi (özel muayenehane ise muayenehane, özel
poliklinik ise poliklinik, özel hastane ise hastane adresi).21
Ø Reçetelerin sağ üst köşesine “Hastaya verilen reçetenin iki örneği de eczaneye
götürülecektir.” ibaresi yazılacaktır.
M) Ambar Tesellüm Fişi
• Ambar Tesellüm Fişi 10x20 cm. veya 22x9 cm ebadında basılmalıdır.
• Ambar Tesellüm Fişinde en az olması gereken bilgiler şunlardır;
• Makbuzu düzenleyen taşıma ambarının adı soyadı varsa ticari unvanı, adresi, vergi
dairesi ve vergi kimlik numarası,
• Malı tevdi edenin adı, soyadı varsa ticari unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi
kimlik numarası,
• Malın ambara giriş tarihi,
• Malın miktarı,
• Alıcının adı ve adresi,
• Makbuzun düzenleme tarihi,
• Alınan taşıma ücreti,
• Malı tevdi eden tarafından düzenlenen sevk irsaliyesinin müteselsil seri ve sıra NUMARASI
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
Kitap Basımı Hakkında Yardım Lütfen acemisiyim InDesign 1 01-11-2012 15:00:43
Kitap Basımı Hakkında YArdım acemisiyim Basılı Yayınlar 0 12-10-2012 09:56:32
Dergi basımı hakkında Byjust Baskı 4 08-10-2011 05:05:41
acill belge kurtarma geomathrix Microsoft Office Word 1 30-06-2009 15:56:52
Iso kalite belge logoları sungur59 Logo Tasarımları 2 20-02-2009 00:03:53

Kapat
Şifremi Unuttum?