Serbest (freelance) çalışma ile ilgili iş yasası hükümleri ve Basın İş Yasası

Grafik Tasarımcıların Soru ve Sorunları - Serbest (freelance) çalışma ile ilgili iş yasası hükümleri ve Basın İş Yasası ...

Cevapla
Serbest (freelance) çalışma ile ilgili iş yasası hükümleri ve Basın İş Yasası
leventelpen isimli Üye şimdilik offline konumundadır

leventelpen(53)

Karikatürist / İstanbul

Standart

Serbest (freelance) çalışma ile ilgili iş yasası hükümleri ve Basın İş Yasası

Alt 19-12-2009 #1
Sponsorlu Bağlantılar

İŞ KANUNU

Kanun No : 4857

Kanun Kabul Tarihi : 22/05/2003

Resmi Gazete Tarihi: 10/06/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25134

İSTİSNALAR

Madde 4 - Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,

b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,

c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,

d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,

e) Ev hizmetlerinde,

f) İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında,

g) Sporcular hakkında,

h) Rehabilite edilenler hakkında,

ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu

Kanunun Kapsamı:
Madde 2-İster gezici olsun, ister bir dükkanda veya bir sokağın belli yerinde sabit bulunsunlar, ticareti sermayesi ile birlikte vücut çalışmalarına dayanan ve geliri o yer gelenek ve teamülüne nazaran tacir niteliğini kazanmasını icap ettirmeyecek miktarda sınırlı olan ve bu bakımdan ticaret sicili ve dolayısiyle ticaret ve sanayi odasına kayıtları gerekmeyen, aynı niteliğe (Sermaye unsuru olsun, olmasın) sahip olmakla beraber, ayrıca çalıştığı sanat, meslek ve hizmet kolunda bilgi, görgü ve İhtisasını değerlendiren hizmet, meslek ve sanat , sahipleriyle bunların yanlarında çalışanlar ve geçimini sınırlı olarak kamyonculuk, otomobilcilik ve şoförlükle temin eden kimselerin birinci maddede belirtilen amaçlarla kuracakları odalar bu kanun hükümlerine tabidir.

Bakınız: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Şu kadar ki;

a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri,

b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler,

c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler,

d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,

e) Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri,

f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler,

Bu Kanun hükümlerine tabidir.


BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 11 - İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.

Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.

Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.

BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYIRIMIN SINIRLARI

Madde 12 - Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz.

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çalışma şartından yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulanmasını haklı gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır.

Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun bir işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır.

KISMİ SÜRELİ VE TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 13 - İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir.

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.

İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmi süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmi süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur.

ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA

Madde 14 - Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir.

Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.

İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.

SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİ

Madde 111 - ( Değişik madde: 15/05/2008-5763 S.K/11.md.)

Bu Kanunun uygulanması bakımından; sanayiden, ticaretten, tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları aşağıda belirtilmiştir.

Sanayiden sayılacak işlerin esasları şunlardır:

a) Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma, taş, kum ve kireç ocakları.

b) Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süslenmesi, satış için hazırlanması.

c) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma.

d) Bina yapılması ve onarımı, değiştirilmesi, bozulması, yıkılması ve bunlara yardımcı her türlü sınai yapım.

e) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, kanal, baraj, havaalanı, dalgakıran, tünel, köprü, lağım ve kuyuların yapılması ve onarımı, batıkların çıkarılması ve bataklık kurutma.

f) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetlerin elde edilmesi, değiştirilmesi, taşınması, kurma ve dağıtma.

g) Su ve gaz tesisatı kurma ve işletmesi.

h) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televizyon kurma.

i) Gemi ve vapur yapımı, onarımı, değiştirilmesi ve bozup dağıtma.

j) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele, limanlar ve havaalanlarında yükletilmesi, boşaltılması.

k) Basımevleri.

Ticaretten sayılacak işlerin esasları şunlardır:

a) Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit bitkisel, hayvani veya sınai ürün ve malların alımı ve satımı.

b) Bankacılık ve finans sektörü ile ilgili işlerle, sigortacılık, komisyonculuk, depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk.

c) Su ürünleri alımı ve satımı.

d) Karada, göl ve akarsularda insan veya eşya ve hayvan taşıma.

Tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları şunlardır:

a) Her çeşit meyveli ve meyvesiz bitkiler; çay, pamuk, tütün, elyaflı bitkiler; turunçgiller; pirinç, baklagiller; ağaç, ağaççık, omca, tohum, fide, fidan; sebze ve tarla ürünleri; yem ve süt bitkilerinin yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı, araştırılması, bunlarla ilgili her türlü toprak işleri, ekim, dikim, aşı, budama, sulama, gübreleme, hasat, harman, devşirme, temizleme, hazırlama ve ayırma işleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, toprak ıslahı, çayır, mera, toprak ve su korunması.

b) Ormanların korunması, planlanması (amenajman), yetiştirilmesi, işletilmesi, sınırlandırılması çalışmaları, bunlara ait alt yapı çalışmaları ile tohum toplama, fidanlık, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, etüt proje ve rehabilitasyonu, ormancılık araştırma ile milli park, orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanlarının kurulması, bakım ve geliştirilmesi.

c) Her türlü iş ve gelir hayvanlarının (arı, ipek böceği ve benzerleri dahil) yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, güdüm, terbiye, kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, saklanması ile bu hayvanların hastalık ve asalaklarıyla mücadele.

d) 854 sayılı Deniz İş Kanununun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kara ve su avcılığı ve üreticiliği ile bu yoldan elde edilen ürünlerin saklanması ve taşınması.

Yukarıda sayılan esaslar doğrultusunda bir işin bu Kanunun uygulanması bakımından sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden hangisinin kapsamında sayılacağı; Sanayi ve Ticaret, Çevre ve Orman ile Tarım ve Köyişleri bakanlıklarının görüşleri alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Bakınız: İŞ KANUNU

İŞ KANUNU, İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU VE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5920

Kabul Tarihi: 26/6/2009

MADDE 1 - 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki “7/A” maddesi eklenmiştir.
“Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi
MADDE 7/A- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi; özel istihdam bürosunun, geçici işgücü talebini karşılamak amacıyla iş sözleşmesi düzenlediği işçisini, iş görme edimini yerine getirmek üzere ücret karşılığında bir başka işverene devrini ifade eder ve bu faaliyet Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilmiş özel istihdam büroları tarafından yerine getirilir.
Özel istihdam büroları devredeceği işçi ile iş sözleşmesini, işçinin devredileceği işverenle geçici iş ilişkisi sözleşmesini yazılı olarak yapmak zorundadır. Bu sözleşmelerde yer alması gereken hususlar Türkiye İş Kurumunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemez. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.
Aynı işçi için, aynı işverenle yapılacak geçici iş ilişkisi sözleşmelerinin toplam süresi on sekiz ayı geçemez. Bu süreyi geçen çalıştırma, geçici iş ilişkisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılmaması veya sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen devam eden çalıştırma durumlarında, devredilen işverenle işçi arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş olur.
Özel istihdam bürolarının bu faaliyet için istihdam edecekleri işçilerle yapacakları belirli süreli iş sözleşmeleri, esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmesi niteliğini taşırlar.
Devredilen işyerinde grev ve lokavt olması ve özel istihdam bürosunun işçiyi bu süre içerisinde başka bir işyerinde istihdam edememesi halinde, özel istihdam bürosu işçinin asgari ücretten az olmamak üzere sözleşmede belirtilen ücretinin yarısını ödemek zorundadır.
Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçiler, 30 uncu maddenin uygulanmasında işçi sayısına dahil edilmez.
Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde, bu madde hükümleri ile 7 nci maddenin ikinci fıkrası hariç diğer hükümleri uygulanır.
21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde bu madde hükümleri uygulanmaz.”

Bakınız: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5920.html


BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 5953

Kanun Kabul Tarihi: 13/06/1952

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/06/1952

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 8140

KANUNUN ŞÜMULÜ

Madde 1 - (Değişik madde: 04/01/1961 - 212/1 md.)

Bu Kanun hükümleri Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki "işçi" tarifi şümulü haricinde kalan kimselerle bunların

işverenleri hakkında uygulanır.

Bu Kanunun şümulüne giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir.

İSTİSNALAR

Madde 2 - Birinci maddenin şümulü dahilinde bulunup da Devlet, vilayet ve belediyeler ve İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseseleriyle sermayesinin yarısından fazlası bu teşekküllere ait şirketlerde istihdam edilen memur ve hizmetliler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

YAZILI MUKAVELE VE TERFİ ESASI

Madde 4 - (Değişik madde: 04/01/1961 - 212/1 md.)

Gazeteci ile kendisini çalıştıran işveren arasındaki iş akdinin yazılı şekilde yapılması mecburidir.

Mukavelede aşağıdaki hususların gösterilmesi şarttır:

a) İşin nev'i,

b) Ücret miktarı,

c) Gazetecinin kıdemi,

İş nev'inin ve ücretin değişikliğinde mukaveleye derci mecburidir.

İki yıl gazetede çalışmış olan gazeteci terfie hak kazanır. Terfi mukavelede tesbit edilen yüzde nispetinde yapılır.

ÜCRET

Madde 14 - (Değişik madde: 04/01/1961 - 212/1 md.)

(Değişik fıkra: 17/04/2008-5754 S.K./83.mad.) Kararlaştırılan ücret, her ay peşin olarak ödenir. İlave ücretlerin sigorta primlerinin ödenmesi mecburidir. Çalıştırılan gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı gazeteci sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı gazetecilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler, gazetecilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. Gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde beş fazlasiyle ödemeye mecburdurlar.

Mukavele müddeti sona ermeden evvel kendisine atfedilebilecek bir kusuru olmaksızın işine son verilen gazeteci, peşin almış olduğu ücretin henüz işlememiş bulunan kısmını iade etmeye mecbur tutulamaz.

Gazeteciler her hizmet yılı sonunda işverenin sağladığı karın emeklerine düşen nispi karşılığı olarak asgari birer aylık ücret tutarında ikramiye alırlar.

MUKAVELE DIŞI YAZILAR

Madde 15 - (Değişik madde: 04/01/1961 - 212/1 md.)

Gazeteci, mukavele hükümleri dışında olarak işveren tarafından verilen işler veya sipariş edilen veya yayınlanması kabul edilen yazılar için ayrıca ücrete hak kazanır.

Bu işlerle ilgili ilave ücretlerin sigorta primlerinin ödenmesi mecburidir.

TEFTİŞ VE MURAKABE

Madde 24 - Bu Kanun hükümlerinin düzen altında yürümesini sağlamak üzere yapılması gerekli görülecek takip, murakabe ve teftişler Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülür. Bu hususta 3008 sayılı İş Kanununun iş hayatının murakabe ve teftişine ait bulunan altıncı faslı hükümleriyle aynı kanunun bu hükümlerle ilgili ceza maddeleri uygulanır.

KAZANÇLARIN AZALTILAMIYACAĞI

Madde 25 - Bu Kanunun uygulanması neticesi olarak iş verene terettüp eden vecibeler, gazetecilerin ücret ve sair haklarının daha aşağı hadlere indirilmesine sebep tutulamaz.

CEZA HÜKÜMLERİ

Madde 26 - (Değişik madde: 24/04/2003 - 4854 S.K./1. md.Serbest (freelance) çalışma ile ilgili iş yasası hükümleri ve Basın İş Yasasıeğişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./147.mad)

a) Çalıştırdığı gazeteci ile 4 üncü maddede gösterilen şekilde yazılı iş akdi yapmayan işverene beher mukavele için yediyüz Türk Lirası,

b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen tazminatı gazeteciye ödemeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası,

c) 18 inci maddede yazılı ölüm tazminatını hak sahiplerine ödemeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası,

idarî para cezası verilir, ayrıca yukarıdaki (b) veya (c) bentlerinde yazılı tazminatlar da hak sahiplerine ödenir.

Madde 27 - (Değişik madde: 24/04/2003 - 4854 S.K./1. md.)

a) 14 üncü maddede yazılı ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın zamanında ödemeyen (Ek ibare: 17/04/2008-5754 S.K./83.mad.) v eya gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaksızın ödenmesi durumunda, her bir gazeteci için,

b) 16 ncı maddenin birinci veya ikinci yahut da üçüncü fıkralarında yazılı bulunan hallerde gazeteciye verilmesi gereken ücreti ödemeyen,

c) 17 nci maddenin birinci veya üçüncü fıkralarında yazılı hallerde gazeteciye verilmesi gereken ücreti yahut da maddenin ikinci fıkrasında sözü edilen tazminatı ödemeyen,

İşverene binbeşyüz Türk Lirası * idari para cezası verilir.

Madde 28 - (İptal : Ana Mah'nin 20/01/1993 tarih ve E.1992/36, K.1993/4 Sayılı Kararıyla )

Madde 29 - (Değişik madde: 04/01/1961 - 212/1 md.Serbest (freelance) çalışma ile ilgili iş yasası hükümleri ve Basın İş Yasasıeğişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./149.mad)

Gazeteciye bu Kanunun 21 inci maddesinde yazılı yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir.

Madde 30 - (Değişik madde: 24/04/2003 - 4854 S.K./1. md.Serbest (freelance) çalışma ile ilgili iş yasası hükümleri ve Basın İş Yasasıeğişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./150.mad)

Bu Kanunun 25 inci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları, o yerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürü tarafından verilir.

ÇALIŞMA MÜDDETİ VE FAZLA MESAİ

Ek Madde 1 - (Değişik madde: 04/01/1961 - 212/1 md.)

5953 sayılı Kanunun birinci maddesindeki gazeteci tabirinin şümulü içinde bulunan kimselerden müessese, matbaa, idarehane ve büro gibi yerlerde hizmetlerinin mahiyeti itibariyle müstemirren çalışanlar için günlük iş müddeti, gece ve gündüz devrelerinde sekiz saattir.

Yukarıki fıkra hükmünün dışında kalarak, gündüz veya gece devresindeki çalışma müddetinin daha fazla hadlere artırılması ve ulusal bayram, genel tatiller ve hafta tatilinde çalışılması bu kanuna göre (Fazla saatlerde çalışma) sayılır.

Pazar gününden başka bir gün hafta tatili yapan gazeteci, pazar günü fazla mesai yapmış sayılmaz.

Her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret, normal çalışma saati ücretinin %50 fazlasıdır.

Ancak, günlük normal çalışma müddetine ilaveten bu madde gereğince tatbik edilecek fazla çalışmaların saat 24 den sonraya tesadüf eden saatlerinde ücret bir misli fazlasiyle ödenir.

Fazla saatlerin hesabında, yarım saatten az olan müddetler yarım saat, fazlası ise bir saat sayılır.

Fazla saatlerde çalışma, ücretlerini parça başına veya yapılan iş miktarına göre alan gazetecilere yaptırıldığı takdirde dahi bu kimselerin fazla saatlere tekabül eden ücretleri bu maddedeki esaslara göre ödenir.

Fazla çalışmalara ait ücretin, mütaakıp ücret tediyesiyle birlikte ödenmesi mecburidir. Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için %5 fazlasiyle ödenir.

Fazla mesai günde üç saati geçemez.

Ek Madde 2 - (Ek madde: 12/02/1954 - 6253/2 md.; Mülga madde: 25/08/1971 - 1475/110 geçici md.)

Ek Madde 3 - (Ek madde: 12/02/1954 - 6253/2 md.Serbest (freelance) çalışma ile ilgili iş yasası hükümleri ve Basın İş Yasasıeğişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./151.mad)

Bu Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretlerini gazeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek suretiyle ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının beş katı kadar idarî para cezası verilir.

Ek Madde 4 - Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasında 5953 sayılı Kanun ile bunun ek ve tadillerine dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıkları, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümlerine tevfikan bu mahkemeler tarafından rüyet edilir.

Ancak iş mahkemesine iştirak edecek asil ve yedek üyeler, o yerde en fazla üyesi bulunan, basın meslekinde çalışan ve çalıştıranların sendikalarından, bunlar yoksa teşekküllerinden 5521 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı usul dairesinde seçilir.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1 - İşverenler bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içinde kendi iş yerlerinde çalışan gazetecilerle bu kanunda yazılı esaslar dahilinde yazılı mukavele akdetmeye mecburdurlar. Bu hükme riayet etmiyen işverenler hakkında (26) ncı maddenin (a) bendinde yazılı ceza tatbik olunur.

Bakınız: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/958.html
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklamları

skyfox isimli Üye şimdilik offline konumundadır

skyfox

Hiç Biri / Yurtdışı

Standart
Alt 19-12-2009 #2
                             Sponsorlu Bağlantılar
Bütün anlaşmalar sözleşmeyle yapılmalı..

Sözleşme yaparken de, bu verdiğiniz bilgilere (kanun/yönetmelik) atıf yapılmalı.


Teşekkürler..
Bu mesajdan alıntı yap
Alman isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Alman(32)

Hiç Biri / İstanbul

Standart
Alt 25-12-2009 #3
Demek freelance çalışmanın da yasası varmış şaşırmadım dersem yalan olur uygulanıyormu onu sorgulamak lazım !?
Bu mesajdan alıntı yap
leventelpen isimli Üye şimdilik offline konumundadır

leventelpen(53)

Karikatürist / İstanbul

Standart

Freelance çalışma yasası diye bir şey yoktur!

Alt 26-12-2009 #4
Dikkat ederseniz bu, "Freelance Çalışma Yasası" değildir. Elbette "çalışma"nın yasaları olacaktır. Kuralsız çalışılınca çalışanın hakkını üç kat alamadığını görüyorsunuz. Öyleyse şaşırdığınız şey nedir?

Yukarıdakiler, İş Yasası ve özel olarak da Basın İş Yasası hükümlerinden, freelance çalışanların faydalanabileceği kısımları işaret etmek için alıntılanmıştır. Freelance çalışan da, bir iş yerinde veya kendi kendine geçici bir süre de olsa emek harcıyorsa, sosyal güvence içinde çalışmayı hak eden kimsedir. Başka bir iş yerinde mesai yapıyorsa, sigorta primleri, çalıştığı süre boyunca işveren tarafından ödenmelidir. Bu kısımlar, freelance çalışanın sosyal güvenliği açısından önemlidir.

İşin bir de "fikrî haklar yönü vardır ki, onu da 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'nda bulacaksınız.

5846 ve yukarıda belirtilen iş yasaları çerçevesinde, kendinize freelance çalışma için kurallar ve iş sözleşmeleri belirleyebilirsiniz.
Bu mesajdan alıntı yap
womd isimli Üye şimdilik offline konumundadır

womd

Hiç Biri / Antalya

Standart
Alt 17-01-2011 #5
merhaba arkadaşlar, az önce google'da araştırırken konuyla ilgili bir yazı dizisine rastladım. yazı dizisi dediğime bakmayın. 3 yazı ve kısa kısa, oldukça açıklayıcı bir dille yazılmış. kanun maddeleri içinde kendinizi perişan etmeden 10 dakikanızı ayırıp okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. aklınızda hiçbir soru kalmayacak...

http://www.ozdtasarim.com/blog/freel...luklari-1.html
http://www.ozdtasarim.com/blog/freel...klari-2-2.html
http://www.ozdtasarim.com/blog/freel...luklari-3.html
Bu mesajdan alıntı yap
leventelpen isimli Üye şimdilik offline konumundadır

leventelpen(53)

Karikatürist / İstanbul

Standart
Alt 28-06-2011 #6
Aklımızda hiç bir soru kalmayacakmış! Bu nasıl bir zihniyettir yahu! Söz konusu "yazı dizisi", freelance çalışanı bir "emekçi" olarak değil, "patron" (esnaf, şahıs şirketi sahibi) olarak görüyor. Freelance çalışan, sanki hiç emek harcamıyormuş gibi, bir de şirket mevzuatı ile boğulacak, vergiye tabi olacak, fatura kesecek! Oldu, vergi verdikten sonra da, "kazanmak zorunda"! İş alsın almasın, boşta kalsın kalmasın, işsiz olsun olmasın, her ay, her yıl düzenli vergiye maruz kalacak! Bu mali müşavirler yok mu! Topunun Allah cezasını versin!

Bu konu, kesinlikle fikrî haklar ve iş hukuku alanlarına aittir. Kesinlikle fatura, gider makbuzu kesmeyin! Şirket olarak davranmak isteyenler, kurumlaşmak isteyenler, istisna...

"Bir kereye mahsus, tasarım sanat eseri sayılıyormuş" da, sürekli yapınca sayılmıyormuş! Yok yahu! Hani nerede bunun yasal dayanağı? Nerede yazıyor, hangi merci buna karar veriyor?

Fecaat... Grafik tasarımcılar ve güzel sanatlar alanındaki meslek birliğini kurmadığı sürece daha çooook bu saçma sapan iddialarla karşılaşacağız...
Bu mesajdan alıntı yap
leventelpen isimli Üye şimdilik offline konumundadır

leventelpen(53)

Karikatürist / İstanbul

Standart
Alt 22-12-2011 #7
Grafik alanında çalışanların durumuna örneklemek amacıyla alıntılanmıştır. Sinema ile güzel sanatlar alanında çalışma ilişkisi yönünden bir fark yoktur. Dolayısıyla serbest çalışan grafik tasarımcılar ile freelance çalışanların da vergi açılışı yapmaya zorlanmaları, yasalara tamamen aykırıdır.

---------

KEŞİDECİ : Sine-Sen Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası
Av. Dicle MATUR ÇÖKELEK
Gazeteci Erol Dernek Sok. No:8 Sinema Evi K:2 Beyoğlu-İst.

MUHATAP :

KONU :Yapımcılığını üstlendiğiniz tüm setlerdeki set çalışanlarının (kamera önü ve arkası) vergi açılışı yapması hususunda ki baskıcı tutumun ivedilikle terk edilmesi, aksi halde tüm yasal yollara başvurulacağı ihtarından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Yapımcılığını üstlenmiş olduğunuz tüm projelerde, içerisinde üyelerimizin de olduğu tüm set çalışanlarına (kamera önü ve arkası) vergi açılışı yapılmaları konusunda baskı yapıldığı duyumunu almış bulunmaktayız.

İş kanunun 2/1 md. “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.”

İş Kanunun 8/1 md. “iş sözleşmesi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi diğer tarafın da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan bir sözleşmedir” şeklinde tanımlanmıştır. Bunun doğrultusunda; set çalışanlarının (kamera önü ve arkası) işin önceden iş koşullarını belirleme yetkisi, işin yapılması sırasında kullanılacak araçları bağımsız olarak seçmesi, işin yapılacağı yer ve zamanı belirleme serbestisi yoktur. Çalışan kişi işin yürütümünü kendi organize etse de, üzerinde iş sahibinin belirli ölçüde kontrol ve denetimi söz konusu ise, iş sahibine (yapımcı) bilgi ve hesap verme yükümlülüğü varsa, doğrudan iş sahibinin otoritesi altında olmasa da bağımlı çalışan olarak kabul edilir. Çalışanlar işini kaybetme riski olmaksızın verilen görevi reddetme hakkına sahip değildir.

Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. md a bendi kapsamında da, bu çalışanların SSK sigortalı olarak çalıştırılması zorunluluğu mevcuttur.

Yani, tüm set çalışanları (kamera önü ve arkası) ücret, süre, zaman, mekan, görev v.s. çalışma koşulları bakımından yapımcıya bağlı olarak çalışmaktadırlar ve İş Kanuna göre işçi olarak kabul edilen tüm set çalışanlarının (kamera önü ve arkası) vergi açılışı yaptırmak sureti ile işçilik statüsünden çıkarılma istemi ilgili kanunlara aykırıdır.

Kısaca yukarıda beyan ettiğimiz nedenlerle; firmanız tarafından, tüm projelerinizdeki tüm set çalışanlarına karşı yapılmış olan yasadışı bu eğilimden vazgeçilmesini, aksi halde yapım firmanız hakkında tüm yasal yollara başvuracağımızı ihtar ederiz.


KEŞİDE EDENLER VEKİLİ
Disk Sine-Sen Sinema Emekçileri Sendikası
Av. Dicle MATUR ÇÖKELEK
Bu mesajdan alıntı yap
inmybed isimli Üye şimdilik offline konumundadır

inmybed

Öğrenci (Diğer) / İstanbul

Standart
Alt 04-02-2012 #8
merhaba arkadaşlar.benim sormak istediğim şu: Bir firmada iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan bir kişinin freelance çalışması hangi çerçevede yasaldır?Örneğin fotoğrafçılık yapması,bu alanda bir web sitesi kurması gibi.
Şimdiden teşekkürler.
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
5846 ve 4630 Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Cahit GÜLDEN Temel Tasarım İlkeleri 6 06-05-2013 12:09:21
serbest bı çalışma dethroned Deneme Çalışmalar 7 13-10-2009 12:36:22
3D Bir Serbest Çalışma te0man Serbest Çalışmalar 8 02-06-2008 09:13:17
Serbest çalışma a3 m_ozdamar Serbest Çalışmalar 4 27-03-2008 01:59:52
Serbest Çalışma Countryman Afiş Tasarımı 17 17-08-2007 12:47:11

Kapat
Şifremi Unuttum?