yorumlarınızı bekliyorum ( bu ilk çalışmam )

Logo Tasarımları - yorumlarınızı bekliyorum ( bu ilk çalışmam ) ...

Cevapla
yorumlarınızı bekliyorum ( bu ilk çalışmam )
Standart
Alt 05-04-2008 #11
Sponsorlu Bağlantılar

resmi e devlet uygulamaları v ede resmi devlet sitelerine biraz bakarsan bu tarzda oldukca fazla çalışma var.
ayrıca konuyu bu şekilde sağa sola çarpıtmanıza gerek yok sadece nasıl olmuş ? diye görüş sordum.
türk bayragı için canını bile düşünmeden vereceğimi de herkes bilmeli.
burda amaç türk bayragını alçaltmak değil aksine ona duyulan hasreti yansıtmaktır. konuyu tamamn takip etmeden. saçmalamaya gerek yok

türk bayragı benim çin kutsal değerlerin en basında gelir .

http://www.dpb.gov.tr/

http://www.ankaraozelidare.gov.tr/?status=ihaleler

daha fazla uzatmayalım .
resmi devlet sitelerine girin
Bu mesajdan alıntı yap
TenTaTivE isimli Üye şimdilik offline konumundadır

TenTaTivE

Desinatör / Bursa

Standart
Alt 05-04-2008 #12
                             Sponsorlu Bağlantılar
logoda resim hoş durmuyor
Bu mesajdan alıntı yap
erdemgazetesi isimli Üye şimdilik offline konumundadır

erdemgazetesi

Grafiker / Osmaniye

Standart
Alt 05-04-2008 #13
Arkadaşlar Ben Bir Barajın Suyuna Türk Bayrağı Fonu Verdim Yani Bayrak Suyla özleştirdim acaba bunda bir sakınca varmı Buyrun Şu Resim yorumlarınızı bekliyorum ( bu ilk çalışmam )
Bu mesajdan alıntı yap
Standart
Alt 05-04-2008 #14
7. Maddeye dikkat etmenizi öneririm...TÜRK BAYRAĞI KANUNU


Kanun Numarası:2893Kabul Tarihi:22/9/1983
Yayımlandığı R. Gazete:Tarih: 24/9/ 1983 Sayı : 18171Yayımlandığı Düstur:Tertip: 5 Cilt : 22 Sayfa : 599
Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Bayrağın Şekli ve Yapımı

Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.
Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

GGenişlik ADış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi1/2GBAyın dış dairesi kutru1/2GCAyın iç, dış merkezleri arası0,0625GDAyın iç dairesinin kutru0,4GEYıldız dairesinin ayın iç dairesinden olan mesafesi1/3GFYıldız dairesi kutru1/4GLBoy1 1/2GMUçkurluk genişliği1/30G
Not: Bayrak genişliği ne olursa olsun (G) emsali değişmez.

Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

Madde 3 - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.
Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.
(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.
(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

Bayrağın Yarıya Çekilmesi

Madde 4 - Türk Bayrağı , yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilân edilir.

Bayrağın Selâmlanması

Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selâmlanır.

Bayrağın örtülebileceği Yerler

Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.
Ayrıca milli örf ve âdetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

Yasaklar

Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.
Hiçbir siyasî parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.
Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.
Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

Cezalar

Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.
Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır.

Tüzük

Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir.

Yürürlükten kaldırılan kanun :

Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KANUN NO: 2994

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

29 Mayıs 1936

[Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 5 Haziran 1936 - Sayı 3322]

3. t. Düstur, c.17 - s. 359
22 Eylül 1983 tarih ve 2893 sayılı (TÜRK BAYRAĞI KANUNU) nun 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

Kanun No: 2994
Kabul Tarihi: 29/5/1936


Madde 1 - Türk bayrağı, bu kanuna bağlı örnekte gösterilen şekil ve nisbetlerde olmak ve al zemin üzerine beyaz ay - yıldız konmak, şartile, yerli şaliden yapılır.
Ancak şalinin tedarikinde zorluk olur ise en büyük mülkiye memurunun iznile zemin rengi al olmak üzere başka kumaştan da yapılabilir.

Madde 2 - Ordu kuvvetlerile resmî daire ve teşekküller tarafından bayrakların çekiliş ve indirilişlerinde ve sair hususlarda yapılacak tören ve bunların kullanacakları hususî alâmet ve filâmaların şekilleri, nisbetleri ve cinsleri ve Türkiye Cümhurluğunun yabancı memleketlerde bulunan resmî ve millî binalarına (Uluslar arası metotlarına göre) Türk bayrağının çekiliş ve indirilişleri ve resmî dairelerle teşekküllerden başka yerlerde Türk bayrağının, ve diğer hususî bayrakların ve forsların gerek temsil ve gerek süsleme için ne zaman ve nasıl çekileceği ve nerelerde kullanılabileceği ve bu kanunun tatbik şekilleri bir nizamname ile tesbit edilir.

Madde 3 - Türk bayrağı ordu kuvvetlerile resmî dairelerde ve millî teşekküllerde sabah sekizde çekilir ve gün batarken indirilir. Şu kadar ki limanlara giren ve çıkan ve seyir halinde bulunan harp ve tüccar gemilerinin bayraklarının çekiliş ve indiriliş saatleri için nizamnameye istisnaî hükümler konulabilir.
Yalnız, millî bayramlarda ve umumî tatil günlerinde tatilin devam ettiği müddetçe bayrak gece ve gündüz çekili kalır.
Her gün bayrak çekecek resmî daireler, İcra Vekilleri Heyeti tarafından tayin edilir.

Madde 4 - Yas alâmeti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği haller ve devam müddeti Devlet protokolunca tesbit ve vaktinde alâkadar dairelere bildirilir.

Madde 5 - Resmî dairelerde ve teşekküllerde çekilecek bayrak, bu iş için yapılmış hususî direk ve göndere çekilir.

Madde 6 - Bu kanun hükümlerine ve yapılacak nizamnameye muhalif olarak bayrak yapmak ve satmak yasaktır. Bu yasağa aykırı gidenler, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezalandırılır. Nizamnameye muhalif olarak çekilmiş bayraklar mahallin en büyük mülkiye memuru emrile indirilir.

Madde 7 - Alay sancaklarının şekli ve yapılış tarzı kendi hususî ahkâmına tabidir.

Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden bir sene sonra muteberdir.

Madde 9 - Bu kanun hükümlerini yerine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
arkadaş hatasını kabul etmiş doğrusunuda yapmış koymuş nie tekrar tekrar yüzüne vuruyosunuz
Bu mesajdan alıntı yap
Standart

son hali

Alt 05-04-2008 #15
yorumlarınızı bekliyorum ( bu ilk çalışmam )
Bu mesajdan alıntı yap
C3ng0 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

C3ng0

Grafiker / Ankara

Standart
Alt 05-04-2008 #16
kty38 hatasını kabul edip düzenliyip tekrar atmasına rağmen hala üstüne gidilmeye devam edilmis anlamak güç gercekten...!!!! zaten sanalda üstümüze yok yorumlarınızı bekliyorum ( bu ilk çalışmam )
iyi calısmalar.....
Bu mesajdan alıntı yap
Ömer DEMİRBAŞ isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Ömer DEMİRBAŞ

Hiç Biri / Kocaeli

Standart
Alt 05-04-2008 #17
bayrağımıza değer verdiğinden süphem yok fakat bayrak kullanım kurallarını gördünüz ve ısrarla biryerlerde kullanmaya çalışıyorsnuz. Artık Bu tarz çalışmalardan vazgeçin diye düşünüyorum
Bu mesajdan alıntı yap
fatihtemel isimli Üye şimdilik offline konumundadır

fatihtemel

Grafiker / Konya

Standart
Alt 08-04-2008 #18
bence arkadaş farkında olmadan bayrağı yere koymuş ama biraz fazla üzerine gidilmiş.
Logo olrak yorum yapmak gerekirse çok amatör olmuş bence fotograf, resim kullanmadan daha vektörel bir çalışma olmalı. logo yapımı ile ilgili kurallara bir göz atmanızı tavsiye ederim. İnternetten logo yapım kurallarını araştırabilirsiniz. Başarılar dilerim.
Bu mesajdan alıntı yap
TimuRRendeR isimli Üye şimdilik offline konumundadır

TimuRRendeR

Grafiker / Sakarya

Standart
Alt 08-04-2008 #19
Okul,yurt ve benzeri kuruluşların tasarımında TÜRK BAYRAĞI koymanız başta mantıklı gelebilir. Fakat şehit kanı ile estetik olmaz ÖZGÜRLÜK olur.
Bu mesajdan alıntı yap
Standart
Alt 08-04-2008 #20
Okul,yurt ve benzeri kuruluşların tasarımında TÜRK BAYRAĞI koymanız başta mantıklı gelebilir. Fakat şehit kanı ile estetik olmaz ÖZGÜRLÜK olur.
???? anlayamadım (Fakat şehit kanı ile estetik olmaz ÖZGÜRLÜK olur)
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Tags
yorumlarnz, bekliyorum, ilk, almam

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son Mesaj
tabela çalışmam yorumlarınızı bekliyorum schwarzmadchen Tabela, Billboard, Raket Pano Vb. 17 28-05-2008 10:00:08
İlk çalışmam, yorumlarınızı bekliyorum. mesburcum Kitap kapağı, broşür, menü vb. 6 16-05-2008 21:26:56
kartvizit çalışmam yorumlarınızı bekliyorum sinand87 Kartvizit Tasarımları 16 10-05-2008 15:09:32
İlk afiş çalışmam .. Yorumlarınızı bekliyorum. xfighter9 Afiş Tasarımı 8 30-04-2008 15:12:40
bu çalışmam için yorumlarınızı bekliyorum. seruvenist Dijital Sanat 16 08-01-2008 17:28:31

Kapat
Şifremi Unuttum?