Vinil Türk Reklam Bannerı

Haklarımızı bilelim..! Grafikerler ve bilgisayar başında çalışanlar...

Grafik Tasarımcıların Soru ve Sorunları - Haklarımızı bilelim..! Grafikerler ve bilgisayar başında çalışanlar... ...

Like Tree1Likes
  • 1 Post By Önder Adem

Cevapla
Haklarımızı bilelim..! Grafikerler ve bilgisayar başında çalışanlar...
Önder Adem isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Önder Adem(44)

Grafiker / İstanbul

Standart

Haklarımızı bilelim..! Grafikerler ve bilgisayar başında çalışanlar...

Alt 03 Haziran 2009 #1

Ekranlı Araçlarla (bilgisayar) Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Toplumsal sıkıntılardan biri de insanların, yasalarla belirlenen kendi hak, görev, yükümlülüklerini bilmemesidir. Haklarınızı bilmezseniz sorunlar karşısında kendinizi savunamazsınız. Grafikerlerin ve bilgisayar başında uzun süre çalışmak zorunda kalanların da hakları var ve bu bağlamda işverenlerin yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler de var... Aşağıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili yayınladığı yönetmelik var. Lütfen okuyun, bilinçlenin ve çevrenizi de bu konuyla ilgili bilgilendirin... Ben önemli bazı yerleri koyu olarak işaretliyorum...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik*
(*23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari sağlık ve güvenlik önlemlerini belirlemektir.
Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile 4 üncü maddede tanımlanan ekranlı araçların kullanımında, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve ekranlı araçlarla çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerini kapsar.
Ancak, bu Yönetmelik hükümleri:
a) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde,
b) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde,
c) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde,
d) İşyerinde, kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde,
e) Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri, data veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda,
f) Ekranlı daktilolarda,
uygulanmaz.
Kanuni Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 78 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ekranlı araç : Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı,
b) Operatör : Ekranlı aracı kullanan kişiyi,
c) Zorlayıcı Travmalar : Göz yorgunluğu, kas gücünün aşırı kullanımı, uygun olmayan duruş biçimi, uzun süre ekranlı araç karşısında ara vermeden çalışma, aşırı iş yükü duygusu, zihinsel yorgunluk ve stres ile gürültü, ısı, nem ve aydınlatmanın neden olduğu olumsuzluklarının tümünü,
d) Çalışma merkezi : Operatörün oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa, bilgi kayıt ünitesi, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma yerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri

Çalışma Merkezleri
Madde 5 — İşveren, çalışma merkezlerinde, ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan zorlayıcı travmalara neden olabilecek riskleri belirleyecek ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya en aza indirecek sağlık ve güvenlik önlemlerini alacaktır.
Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi
Madde 6 — Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
a) İşveren, işçilere ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili bütün konularda ve özellikle bu Yönetmeliğin 5, 7 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen hususlarda bilgi verecektir.
b) İşveren ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verecek ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanacaktır.

Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerecektir;
1) Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları,
2) Doğru oturuş,
3) Gözlerin korunması,
4) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
5) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,
6) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,
7) Ara dinlenmeleri.
Günlük Çalışma Düzeni
Madde 7 — İşveren, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak, operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlayacaktır.
Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması
Madde 8 — İşveren çalışanların ve temsilcilerinin bu Yönetmelik ve ekinde belirtilen konularda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde görüş ve önerilerini dikkate alacak ve katılımlarını sağlayacaktır.

Gözlerin Korunması
Madde 9 — Ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması için uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Aşağıdaki durumlarda işçilerin göz muayeneleri yapılacaktır;
- ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,
- düzenli aralıklarla ve
- ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda.
b) Yukarıda belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa işçiler oftalmolojik testlere tabi tutulacaktır.
c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen muayene ve test sonuçlarına göre gerekiyorsa işçilere yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilecektir.
d) Bu madde uyarınca alınacak önlemler işçilere herhangi bir maddi yük getirmeyecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yönetmelik Hükümlerine Uyum
Madde 10 — Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra açılacak çalışma merkezleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulacaklardır. Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezleri ise 2 yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecektir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı, Yürürlük, Yürütme
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı
Madde 11 — Bu Yönetmelik 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.
Yürürlük
Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.EK - 1

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ARANACAK ASGARİ GEREKLER

1. Ekipman
a) Genel hususlar
Bu tür ekipmanın kullanımı işçiler için risk kaynağı olmayacaktır.
b) Monitör
Ekranda görünen karakterler kolayca seçilebilecek şekil ve formda, uygun büyüklükte olacak, satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunacaktır.
Ekran görüntüsü stabil olacak, görüntünün titremesi ve benzeri olumsuzluklar bulunmayacaktır.
Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör tarafından kolaylıkla ayarlanabilecektir.
Ekran, operatörün ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olacaktır.
Ekranın ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılması mümkün olacaktır.
Kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar önlenecektir.
c) Klavye : Klavye, operatörün el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli olacaktır.
Klavyenin ön tarafına, operatörün bileklerini dayayabileceği özel destek konulacaktır.
Operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olacaktır.
Klavyenin rengi mat olacak ve ışığı yansıtmayacaktır.
Klavye karakterlerinin yerleri kullanımı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiş olacaktır.
Çalışma pozisyonuna göre, tuşlar üzerindeki semboller kolaylıkla seçilebilecek, düzgün ve okunaklı olacaktır.
d) Çalışma masası veya çalışma yüzeyi
Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili malzemelerin rahat bir şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde ve yeterli büyüklükte olacak ve yüzeyi ışığı yansıtmayacak nitelikte olacaktır.
Operatörün rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılacaktır.
Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan olacaktır.
e) Çalışma sandalyesi
Sandalye dengeli ve operatörün rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olacaktır.
Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olacaktır.
Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek olacaktır.
İstendiğinde operatöre uygun bir ayak dayanağı sağlanacaktır.
2. Çalışma ortamı
a) Gerekli alan
Operatörün oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi yeterli genişlikte olacak ve uygun şekilde düzenlenecektir.
b) Aydınlatma
Operatörün gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanacak, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunacaktır.
Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipmanlar üzerindeki parlama ve yansımaları önlenecek şekilde olacaktır.
c) Yansıma ve parlama
Pencereler, açıklıklar ve benzeri yerler, saydam veya yarı saydam duvarlar ve parlak renkli cisim ve yüzeylerden ekran üzerine direk ışık gelmeyecek ve mümkünse yansımalar önlenecektir.
Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılacaktır.
d) Gürültü
Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanların gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtmayacak ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olacaktır.
e) Isı
Çalışma merkezindeki ekipmanlar çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermeyecektir.
f) Radyasyon
Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek düzeylerde olması için gerekli önlemler alınacaktır.
g) Nem
Çalışma ortamındaki nemin uygun düzeyde olması sağlanacak ve bu düzey korunacaktır.
3. Bilgisayar programları
İşveren, ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların seçiminde aşağıdaki hususlara uyacaktır.
a) Programlar işe uygun olacaktır.
b) Programlar kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve deneyimine göre ayarlanabilir olacaktır. Operatörün bilgisi dışında programlara müdahale edilemeyecektir.
c) Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli olacaktır.
d) Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde olacaktır.
e) Programlar, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda ergonomi prensiplerine uygun olacaktır.
promavi bunu beğendi.
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

Selim MERCANO isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Selim MERCANO(41)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 03 Haziran 2009 #2
                             
Eline sağlık Önder
Bilinmesi gereken kurallar sonunda paylaşıma sunuldu Haklarımızı bilelim..! Grafikerler ve bilgisayar başında çalışanlar...
Bu mesajdan alıntı yap
irm.art isimli Üye şimdilik offline konumundadır

irm.art

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 03 Haziran 2009 #3
İstanbul toplantısında da irdelediğimiz konular içindeydi.
Paylaşım için teşekkür ediyorum.
Bu mesajdan alıntı yap
filizdmr isimli Üye şimdilik offline konumundadır

filizdmr

Ressam / Kocaeli

Standart
Alt 03 Haziran 2009 #4
Çalışma şartlarımız içinde büyük rol oynayan bu önemli kuralları göz önüne getirip paylaştığınız için teşekkürler.
Bu mesajdan alıntı yap
grafike isimli Üye şimdilik offline konumundadır

grafike(39)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 03 Haziran 2009 #5
çok teşekkürler bilmediğimiz birçok şeyler varmış saygılar
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

Safari isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Safari

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 03 Haziran 2009 #6
Paylaşımınız için gerçekten çok teşekkürler..
Evet toplantıda bahsedilmişti.. Ayrıntılı olarak görmek de güzeldi.
Bu mesajdan alıntı yap
neo32 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

neo32

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 03 Haziran 2009 #7
Sakın Patronlara söylemeyin arkadaşlarHaklarımızı bilelim..! Grafikerler ve bilgisayar başında çalışanlar...)))
Bu mesajdan alıntı yap
Safari isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Safari

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 03 Haziran 2009 #8
Bu konuyu sabitlemeliyiz hatta..
Bu mesajdan alıntı yap
lovies isimli Üye şimdilik offline konumundadır

lovies

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 03 Haziran 2009 #9
Teşekkürler Önder Abi Önemli bilgilerHaklarımızı bilelim..! Grafikerler ve bilgisayar başında çalışanlar...
Bu mesajdan alıntı yap
Yunus PARLAR isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Yunus PARLAR(34)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 03 Haziran 2009 #10
Keşke bu kuralların uygulandığı işletmeler olsa da bizlerde keyifle çalışsak.... Hangimizin çalıştığı kurum bu tür olanakları bize sağladı acaba? Bırakın bu olanakları sigortanın bile yapılmadığı durumlar mevcut... İnşallah bu gibi kuralları tüm işletmeler uygularda bizde mesleğimizin kıymetini anlarız diye düşünüyorum. Paylaşım adına teşekkürler Abim.
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Vinil Türk Reklam Bannerı

Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
Gününüzün kaç saatini bilgisyar başında geçiriyorsunuz? igoala Graficafe 100 01 Ağustos 2009 13:37
türk adının nerden gelidğini bilelim!!! wwaslıww Graficafe 3 28 Ocak 2009 12:33
24 saatini pc başında geçirenler için ideal bilgisayarlar gulsuna Graficafe 17 16 Aralık 2008 21:25
Bilgisayar başında uyuyanlar için Gökhan TEKİN Graficafe 5 14 Ekim 2008 13:37
Freelance Çalışanlar İçin İş Bulma Rehberi brkylmz Sonuçlanan İlanlar 7 26 Ağustos 2008 14:17

Kapat
Şifremi Unuttum?