Reklamın Amaçları

Reklam Sektörü - Reklamın Amaçları ...

Cevapla
Reklamın Amaçları
Yasemin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Yasemin(36)

Belgisiz Sıfat

Grafiker / Kocaeli

Standart

Reklamın Amaçları

Alt 01 Haziran 2008 #1

Reklam, tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki yaratmak, bu kitlenin düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yoluyla satın almaya yönlendirmek ve karlılığı arttırmak amacı taşır. Pazar ekonomisinin gelişmesine paralel olarak uzmanlaşma ve kitlesel üretim, üretici ile tüketici arasındaki kişisel ilişkinin kopmasına yol açmış, iletişim boşluğu meydana gelmiştir.Reklam aynı zamanda bu boşluğu kapatan bir iletişim sürecidir ve bu sürecin tüm öğelerini bünyesinde toplar:

Kaynak: Reklam veren kişi yada kuruluştur. Üretim , fiyatlandırma dağıtım kanalları yanında tüketicinin bilgilendirilmesi ve satın almasının da sağlanması gerekir.
Mesaj: insan ve insan topluluklarının ortak anlam çıkarabileceği ses, şekil gibi öğelerden oluşur. Konuşma ve yazının yanı sıra müzik, ışık, grafik, hareketli unsurlar kullanılır. En uygun kitle iletişim aracının, yerin ve zamanın seçilmesi önemlidir. Örneğin çocuklara yönelik bir reklamın gece 23.00’ten sonra TV’ de yer alması yada okul öncesi çocuklar için gazete reklamını seçmek reklam kampanyasını başarısız kılar. Ayrıca gürültü unsuruna dikkat edilmesi gerekir. Gürültü, bir iletinin kaynaktan hedefe ulaşma yolunda karşılaştığı tüm engellerdir.
Hedef: Tüketici kitledir. Reklam tarafsız değil, üretici tarafından bilinçli olarak yönlendirilen ve biçimlendirilen bir iletişimdir. Reklam, ürünün satışını sağlamak yada varolan talebi arttırmak amacıyla kısa ve uzun vadede tüketiciyi ikna etmeye çalışır. Kısa vadede hemen satın alma konusunda tüketiciler motive edilirken, uzun vadede ürünün sağladığı avantajlar ve yararlar vurgulanarak ürüne karşı bir talep ve bağlılık oluşturulmaya çalışılır. Kısaca reklamın iletişim ve satışa yönelik temel amaçları şöyle sıralanabilir:

1Tüketici yada aracıya bilgi vermek,
2.Mal veya hizmetin tüketimini kısa yada uzun dönemde arttırmak
3.Toptan ve perakende satıcıya yardımcı olmak
4.Mal yada hizmete karşı talep yaratmak
5.Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek
Bunların yanı sıra firmanın reklamla elde etmek istediği özel amaçları söz konusu olabilir:
1.İşletmenin saygınlığını arttırmak,
2.Kişisel satış programını desteklemek
3.Dağıtım kanallarıyla ilişkileri geliştirmek
4.O sektörde genel talebi arttırmak
5.Malı denemeye ikna etmek
6.Malın kullanımını yoğunlaştırmak
7.Malın tercihini devam ettirmek
8.İmajı doğrulamak yada değiştirmek
9.Alışkanlıkları değiştirmek
10.İyi hizmeti vurgulamak
11.Piyasaya egemen olmak monopol bir yapıya geçmek
12.İşletmenin prestijini arttırmak

Reklamcılığın diğer bilim dallarıyla ilişkisi:Reklamın amacına ulaşması için ilişki içinde olduğu bilim dallarının verilerini, deneysel sonuçlarını kullanmak durumundadır. Reklamın sanatsal yönüne bile veri tabanı oluşturacak olan bilimsel bilgilerdir. Reklamcılık, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, pazarlama, istatistik, ekonomi, işletme hukuk, edebiyat gibi alanlarla olduğu kadar, resim, heykel, sinema, tiyatro, gibi sanat dallarıyla da iç içedir. Reklam bu anlamda interdisipliner bir çalışma alanıdır. Reklamcılar da, iletişim tekniklerini sonuna kadar kullanan, hukuki bilgilerden yararlanan, yaratıcı çalışmalarında sanat dallarıyla etkileşim içinde bulunan çok yönlü ve bilgi ve birikim düzeyi yüksek kişiler olmalıdır.

Reklamın ekonomik ve toplumsal etkileri:

Reklamın gündelik yaşantımızdaki rolü reklama ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmiş, reklamın denetlenmesi, sınırlandırılması gündeme gelmiştir. Reklam yoluyla arzuların tahrip edildiği, insanların gereksinim duymadıkları şeyleri satın almaya yönlendirildiği, duygularıyla oynandığı, yanlış bilgilendirildiği, kaynakların boşa harcandığı, maliyeti dolayısıyla fiyatları arttırdığı, belli markalara bağlılık yaratarak rekabete yer vermeyen tekelleşmelerin oluştuğu gibi eleştiriler yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, reklamın talep yaratarak üretim artışına , istihdama ve refah düzeyinin yükselmesine katkı sağladığı, birim maliyetleri düşürerek rekabeti canlandırdığı ve yenilikleri çoğalttığı, kaliteyi yükselttiği , tüketicilere seçim yapma olanağı sağlayarak bilinçlendirdiği ve eğlendirici olduğu yolunda olumlu görüşler de dile getirilmektedir.

Reklama getirilen en önemli eleştirilerde, sosyal gruplar arasında kıskançlık yarattığı , kültürü ve dili yozlaştırdığı, çocukları olumsuz yönde etkilediği, kadınları cinsel bir obje yada ev hanımı şeklinde kullanarak farklı şekillerde sunduğu öne sürülmektedir. Reklamcıların bu konulardaki savunmaları, reklamın iddia edilenin aksine refah farkını azaltıcı etkisinin olduğu, reklamın anlaşılır olması gerektiği için halk diline yer verdiği, çocuklar konusunda denetimin yapıldığı ve esas sorumluluğun aileye ait olduğu, marka tercihinin yada alışverişin kadınlar tarafından yapılması nedeniyle reklamlarda kadın unsurunun çokça kullanıldığı yönündedir.

Sonuç olarak reklam bir araçtır ve iyiye yada kötüye kullanmak bizim elimizdedir. Örneğin uyuşturucuyla mücadele, çevre temizliği, okuma alışkanlığı, trafik eğitimi gibi sosyal kampanyalarda reklam önemli bir unsur olarak başarıyla kullanılmaktadır. Reklamcı ekonomik sorumluluğu kadar toplumsal sorumluluğunun da bilincinde olmalı, toplumun yaşam kalitesini yükseltici yönde uğraş vermeli, çağdaş toplum ve ahlaki sorumluluk düşüncesi içinde mesleğini saygın bir biçimde yürütmelidir.Reklamın Sınıflandırılması

Reklamı değişik bakış açılarına ve ölçütlere göre sınıflandırmak mümkündür. Genel kabul görmüş bazı ölçütlere göre reklam şöyle sınıflandırılabilir:

1.Reklamın reklam yapanlara göre sınıflandırılması:
a. Üretici reklamı
b. Aracı reklamı
c. Hizmet işletmesi reklamı
2.Reklamın amaç açısından sınıflandırılması:
a. Birincil talep yaratmayı amaçlayan reklamlar
b. Seçici talep yaratmayı amaçlayan reklamlar
3. Reklamın hedef pazara göre sınıflandırılması
a. Tüketicilere yönelik reklam
b.Dağıtım kanallarına yönelik reklam
4. Reklamın taşıdığı mesaja göre sınıflandırılması
a. Mal reklamı
b. Kurumsal reklam
5. Reklamın zaman kriterine göre sınıflandırılması
a. Hemen satın aldırmaya yönelik reklamlar
b.Uzun dönemde satın aldırmaya yönelik reklamlar
6. Reklamın coğrafi kritere göre sınıflandırılması
a. Bölgesel reklam
b. Ulusal reklam
c.Uluslararası reklam
d. Global reklam

1.Reklamın reklam yapanlara göre sınıflandırılması: Reklamı yapanlar üretici firmalardır ve ürettikleri malın reklamını ülke çapında ve kitle iletişim araçlarıyla yaparlar. Bunlar genel reklamlar olarak adlandırılırlar. Aynı malın yalnızca kendi mağazalarında satıldığını bildiren ya da belirli bir coğrafi bölgedeki tüketicilere seslenen ancak üretici olmayan firmaların reklamları ise “aracı reklamı” yada “lokal reklam” olarak adlandırılır. Genel reklam ürünü, lokal reklam ise ürünün satıldığı yeri vurgulamaktır. Maliyet açısından bakıldığında genel reklam için yapılan harcamalar daha yüksek olmasına rağmen birim başına düşen maliyet daha azdır. Hizmet işletmesi reklamları ise genelde sigorta şirketleri, bankaları, oteller gibi ürettikleri hizmetleri hedef tüketicilere tanıtmak amacıyla reklam yapan işletmeleri anlatır.


2.Reklamın, amaç açısından sınıflandırılması: Birincil talep yaratmak, belirli bir mala karşı talep oluşturmak ve varolan talebi arttırmaktır. Bu tip reklamlarda marka imajından çok ürünün nitelikleri ve tüketiciye getireceği yararlar üzerinde durulur. Bu tip reklamlar genelde pazara sunulan yeni ürünler için yapılır. Seçici talep yaratmak amacıyla yapılan reklamda ise tüketicinin dikkati genelde ürün kategorisine değil, o kategori içinde yer alan belirli bir markaya çekilmeye çalışılır. O markanın farkı ve üstünlükleri ortaya konur. Otomatik çamaşır makineleri için pazara ilk kez sunulan “mikro matik” deterjanlar için yapılan ilk reklamlar birincil talep oluşturmak, sonraları artı özellikleri vurgulayan yumuşatıcılı ultra x matik deterjan reklamları ise seçici talebi yaratma amacı taşımıştır.

3.Reklamın hedef pazara göre sınıflandırılması : Yapılan reklamların hedefi son tüketici olan hane halkı ise bu tip reklamlar “tüketici reklamı”, hedef pazar aracılar yani dağıtım kanalında yer alan kurum, kuruluş ve toptancılar ise “aracı reklamı” olarak adlandırılır. Hem ürünü tüketiciye duyurmak, tanıtmak hem de aracıların satış konusunda motive etmek, ve işlerini kolaylaştırmak adına bu iki pazar birleştirilerek reklamlarda kullanılır.

4. Reklamın taşıdığı mesaja göre sınıflandırılması:
“Mal reklamı” denilen reklamlarda belirli bir marka ürünün satın alınmasına yönelik mesajlar verilir. O marka ürünün pazardaki benzer ürünlerle kıyaslanarak, kalite, fiyat, kullanım kolaylığı gibi üstünlükleri vurgulanır. “Kurumsal reklamlar”da ise üretici firma verdiği mesaj aracılığıyla prestij sağlamak ve bu yolla pazar birimlerinin firmaya bağlılıklarını güçlendirmek ister.

5.Reklamın zaman kriterine göre sınıflandırılması: Tüketiciye yönelik reklamlardaki ikna süreci farklılıklar gösterir. Bazen tüketicinin hemen harekete geçirilerek malı yada hizmeti kısa süre içinde satın alması teşvik edilir. Bazen de malın satışı belli bir ikna sürecini gerektirir. Belirli bir marka ürüne karşı olumlu davranış geliştirilmesi ve o malın hedef pazar tarafından benimsenmesi sağlanır.

6.Reklamın coğrafi kritere göre sınıflandırılması: Belirli bir bölgenin ticari alanını hedefleyen “bölgesel reklamlar”, o bölgede üretim yapan ve ürününü o bölgedeki tüketiciye sunan üretici firmaların kullandıkları reklam türüdür. “Ulusal reklam”, ulusal sınırlar içinde ilgili pazarın tümünü hedef alır. Değişik ülkelerdeki uluslar arası pazarlara yönelik reklamlar “uluslar arası” reklam olarak sınıflandırılırken, “global reklam”, tüm dünyayı tek bir pazar olarak ele alarak her yerde aynı tarihlerde aynı biçimde uygulanır.
Alıntıdır..
Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

Yeliz GÖKÇEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Yeliz GÖKÇEN

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 02 Haziran 2008 #2
                             
yararlı bilgileri bizlerle paylaştığın için çok teşekkür!
Bu mesajdan alıntı yap
Hatice ÇAVDAR isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Hatice ÇAVDAR

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 10 Haziran 2008 #3
Okunması gereken bir yazı bu, Teşekkürler Casmin...
Bu mesajdan alıntı yap
gülümser isimli Üye şimdilik offline konumundadır

gülümser

Grafiker / Kırklareli

Standart
Alt 11 Haziran 2008 #4
güzel bir yazı
Bu mesajdan alıntı yap
Elsi isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Elsi

Grafiker / Kocaeli

Standart
Alt 11 Haziran 2008 #5
Teşekkürler faydalı bilgiler herkesin okuması gerek:wink:
Bu mesajdan alıntı yap
MONASTERY isimli Üye şimdilik offline konumundadır

MONASTERY

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 22 Aralık 2008 #6
Teşekkürler Casmin
Bu mesajdan alıntı yap
Yasemin isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Yasemin(36)

Belgisiz Sıfat

Grafiker / Kocaeli

Standart
Alt 24 Aralık 2008 #7
Ben teşekkür ederim:angel:
Bu mesajdan alıntı yap
irm.art isimli Üye şimdilik offline konumundadır

irm.art

Grafiker / İzmir

Standart
Alt 24 Aralık 2008 #8
Reklam sektörü ile uğraşan her bireyin aklının bir köşesinde kalması gerekli olan bilgiler. Teşekkür ediyorum paylaşım için
Bu mesajdan alıntı yap
vtorcu isimli Üye şimdilik offline konumundadır

vtorcu

Hiç Biri / Ankara

Standart
Alt 15 Şubat 2009 #9
Teşekkürler...
Bu mesajdan alıntı yap
ALOR isimli Üye şimdilik offline konumundadır

ALOR(59)

Grafiker / İstanbul

Standart
Alt 15 Şubat 2009 #10
Paylaşımınız için Teşekkür ediyorum.
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Etiketler
amaç açısından sınıflan, amaclari, amaçları, bilimdalı ilişkisi, bölgesel reklam, reklam bilim dalı, reklamin, reklamın, reklamın coğrafi kritere, ulusal reklam, uluslar arası reklam, zaman kriterine göre

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
reklamın çocuklar üzerindeki etkisi ecenur87 Anketler 3 02 Haziran 2008 16:31
Başarılı Reklamın Sırrı.. belqin Graficafe 25 24 Ağustos 2007 12:31
Matbaalarda Kullanılan Bazı Matbu Evrak ve Kullanım Amaçları Gökhan TEKİN Grafik Sözlük 0 10 Haziran 2007 00:38

Kapat
Şifremi Unuttum?