Vinil Türk Reklam Bannerı

Türk Dünyası Vakfı logo yarışması

Yarışma Organizasyonları - Türk Dünyası Vakfı logo yarışması ...

Cevapla
Türk Dünyası Vakfı logo yarışması
Cahit GÜLDEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır

Cahit GÜLDEN(58)

Eğitimci Grafiker

Grafiker / İstanbul

Standart

Türk Dünyası Vakfı logo yarışması

Alt 14 Mayıs 2015 #1

Türk Dünyası Vakfı logo yarışması


TÜRK DÜNYASI VAKFI
LOGO TASARIM YARIŞMASI
A. Türk Dünyası Vakfı nedir?
Yeryüzü coğrafyasında Türk kültür ve medeniyetinin yaşanmış olduğu ülke ve bölgelerdeki halklar arasında dostane ilişkiler
kurarak ortak dil, tarih, sanat, gelenek ve görenekleri araştırarak somut ve somut olmayan kültürel mirası ortaya çıkarmak,
geliştirmek, korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak; Türk kültür ve medeniyetinin sevgi, saygı ve hoşgörü
ilkelerine dayandığının bilinci içinde, Türk kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde benimsenmesine, yaygınlaşmasına
çalışmak; ve bu yolla kültürel birlik ve toplumsal dayanışmayı sağlayarak dünya barışına, eğitime, bilime, kültüre ve sonuç
olarak insanlığa hizmet etmek amacıyla kurulmuş bir vakıftır.
B. Nasıl bir logo isteniyor?
1. Logo, Türk Dünyası Vakfı’nın vizyonunu yansıtacak şekilde, genel imajıyla uyumlu; yaratıcı, yalın, akılda kalıcı ve işlevsel
kullanıma uygun bir biçimde tasarlanıp oluşturulacaktır. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması öncelikli koşuldur. Tüm
çalışmalar, kavramsal yaklaşım ve estetik bütünlük açısından değerlendirilecektir. Logo, kavramsal olarak amaca uygun
tasarlanmış bir simge veya bunların birleşiminden oluşabilir.
2. Logo simgesel çalışılacak, harflerden yola çıkılarak tasarlanmayacaktır.
3. Logo büyültülüp küçültüldüğünde ya da renkli veya s/b kullanıldığında görsel etkisini yitirmeyecek özellikte
tasarlanmalıdır.
4. Tasarımda, “Türk Dünyası Vakfı” ibaresi ayrıca yazılı olarak yer alacak, gerektiğinde ayrı ayrı da kullanılabilecektir.
C. Teknik özellikler
1. Yarışmaya sadece Elektronik başvuru formu ile ve .pdf, ya da .tiff formatlarında çalışmalar kabul edilecektir.
2. Çalışmalar 300 dpi CMYK renk formatına uygun hazırlanmalıdır.
3. Her bir çalışma için maksimum izin verilen dosya boyutu 4 MB'dir. Her katılımcının toplamda 12 MB'lik çalışma gönderme
hakkı bulunmaktadır.
4. Eserin dosya adı rumuz olarak altı rakamdan oluşmalıdır (örneğin, 263406.jpg). Birden fazla eser gönderenler aynı
rumuzu kullanmalıdır (örneğin. 263406_1.jpg, 263406_2.jpg, 263406_3.jpg). Katılım Formu’nun dosya adında da yine
katılımcının aynı rumuzu yer almalıdır. Sadece altı rakamdan oluşan rumuzun başlangıcına TD (Büyük harf) harfleri
eklenmelidir (Örneğin. TD263406.jpg).
5. Elektronik başvuru formunda bulunan "Logonu Anlat" bölümünde yapılan çalışma ile ilgili ve logoyu anlatan açıklamanın
yapılması gerekmektedir.
D. Katılım şartları
1. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese açıktır.
2. Yarışmaya katılım, sadece TDV internet sitesi üzerinden elektronik başvuru formu ile sağlanacaktır.
3. TDV kurucuları, yönetim kurulu üyeleri, vakıf personeli, yarışmanın düzenleyici kurul üyeleri, raportör, seçici kurul üyeleri
ve seçici kurulun birinci derecede yakınları bu yarışmaya katılamazlar.
4. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
5. Yarışmaya katılan tasarımların özgün ve daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiç bir yerde yayımlanmamış
olmaları; yerli ve yabancı başka kurum ve kuruluşların logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir.
6. Yarışmaya katılacak tasarım, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış
olmalıdır.
7. Yarışmaya katılanlar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu hukuken kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Oluşacak
her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve bu süreçlerin maddi yaptırımları yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan TDV
sorumlu tutulamaz.
8. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı bırakılacak, ödül verilmeyecek, verilmişse geri
alınacak ve bu durumda vakfın yeni bir logo seçme imkanı peşinen kabul edilmiş sayılacaktır.
9. Seçici Kurul veya Vakıf Mütevelli Heyeti, seçilecek logo üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Bunun için ödül tutarı
dışında bir ödeme yapılmaz. Ödül, istenilen değişiklik yapıldıktan sonra hak kazanılır.
10. Eserlerin TDV’nin ihtiyacını karşılamaması halinde Seçici Kurul ödül verip vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurul’un
kararı neticesinde yarışma tekrarlanabilir ya da herhangi bir aşamasında iptal edilebilir.
11.Gönderilen eserler, yarışmadan sonra iade edilmeyecektir. Ancak, ödüle hak kazanan 10 eser dışındaki çalışmaların
kullanım hakkı eser sahiplerine aittir. Mansiyona hak kazanan eserlerin kullanım hakkı, ödüllerin açıklanma tarihinden
itibaren 1 yıl sonra serbest kalır.
E. Katılım nasıl olacak?
1. Yarışmaya sadece temel şartı Türk Dünyası Vakfı internet sitesi üzerindeki elektronik başvuru formu üzerinden katılım
sağlanacaktır.
2. Eser ya da eserler “Katılım Formu” ile birlikte kişisel elektronik posta adresinden en geç 24 Mayıs 2015 günü saat
17.00’ye kadar adresine gönderilmelidir. Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen
tasarımlar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
F. Kullanım hukuku
1. Yarışmada Birincilik ödülü alan Logonun telif ve yayın hakları Türk Dünyası Vakfı’na ait olacaktır. Sözü edilen çalışmalar,
Vakıf tarafından her türlü yazılı ve görsel medyada kullanılabilecektir.
2. Seçici kurul, birinci seçilen logo üzerinde teknik düzeltme ve değişiklik yapılmasını isteyebilir. Bu çalışmalar için
yarışmacıya ayrı bir ücret ödenmez. Yarışmada ödüllendirilen yarışmacı, birincilik ödülü alan tasarımının telif ve yayın
haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile süresiz olarak TDV’na vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), gerekse ilgili diğer mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarımın
FSEK 20, 21, 22, 23, 24. maddelerinde belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ile
yine FSEK 14, 15, 16, 17. maddelerinde belirtildiği şekilde, adını belirtme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz
yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilimum manevi haklarını TDV’ye devrettiğini
kabul ve taahhüt eder.
3. Bu şekilde kullanılan logo için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve logonun yukarıdaki
şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir başkasına hak tesis etmeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi /
manevi talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Yarışmacı, yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa, dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı
vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan sorumludur.
5. Yarışmada birinci olan tasarımcı, seçilen logo için TDV ya da diğer kişilerden hiçbir şekilde, herhangi bir başlık altında,
başkaca bir bedel talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları TDV’na devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logo için ödül bedeli
dışında hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.
7. Logo yarışmasında ödül almayan çalışmalar da TDV arşivine girecektir.
8. Taahhütlerin yerine getirilmemesi, başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık
olduğunun TDV tarafından tespit edilmesi halinde ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı TDV’ye iade
edilir.
9. TDV, mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
G. Ödüller
Seçici kurul, katılan eserler arasından ilk 10’u belirleyecek, daha sonra bunlar arasından Vakıf Logosu olarak kullanılmaya
karar verilen eseri “Birinci” olarak ilan edecek, diğer eserlere “Mansiyon” ödülü verilecektir. Birincilik ödülünün herhangi bir
geçerli nedenle iptali durumunda Seçici kurul Mansiyon’lar arasından yeni bir Birinci seçecektir.
Birincilik Ödülü: 9.000 TL.
9 Mansiyon: 1.000’er TL.
H. Seçici kurul
Seçici Kurul, Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, 3 Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi, 2 akademisyen ve
2 tasarım sanatçısından oluşmaktadır. Kurulun Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı’dır. Vakıf Genel Müdürü, Seçici Kurul
toplantılarına Raportör olarak katılır. Kurul üyeleri Değerlendirme Toplantısı’nda bizzat bulunarak, kendi belirleyecekleri
seçme yöntemiyle ödül sahiplerini belirler ve bir tutanakla kayıt altına alır. Sonuçlar Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından
değerlendirildikten sonra kesinleşir ve vakfın web sitesinde ilan edilir.
Seçici Kurul Üyeleri:
Nabi AVCI
Güngör AZİM TUNA
Ahmet KOT
Ahmet KÖSEOĞLU
Yakup ÖMEROĞLU
Sadettin AYGÜN
Selçuk MÜLAYİM
Hasan AYCIN
Kemal KAPTANER
İ. Yarışma takvimi
Son başvuru: 24 Mayıs 2015
Seçici Kurulun toplanması: 27 Mayıs 2015
Sonuçların ilanı: 29 Mayıs 2015
İletişim
Türk Dünyası Vakfı
0(222) 230 28 38

Emre KIZIL
0(505) 262 45 15


DETAYLI BİLGİ : Türk Dünyası Vakfı

Dilimize sahip çıkalım.
Takıldığımız yerlerde alttaki linki tıklayalım.

TIKLA

'Basit bir kimse en küçük bir eleştiriye çıldırır,
akıllı adam ise kendini eleştirenlerin,
kendisiyle tartışanların düşüncelerini kapmaya çalışır.'

L. Ron Hubbard

Bu mesajdan alıntı yap
Sponsor Links

Grafikerler.net Reklam Bannerı

sukamin99 isimli Üye şimdilik offline konumundadır

sukamin99

Sanat Yn. / Artvin

Standart
Alt 27 Nisan 2021 #2
                             
Thank you for sharing this good post, I am very impressed with your post, the information given is meticulous and easy to understand. I will follow your next post regularly. paper io 2
Bu mesajdan alıntı yap
Cevapla

Benzer Konular
Konu Konu Bilgileri Forum Cevaplar Son mesajlar
Türk Nöroşirürji Derneği Wfns 2017 Logo Tasarımı Yarışması ma®tin Yarışma Organizasyonları 1 13 Mart 2013 15:49
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Logo Yarışması gurkankarli Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 0 06 Şubat 2012 10:37
Türk Tasarımına Çağrı: Afiş Yarışması blackpearl Sonuçlanan Grafik Tasarım Yarışmaları 15 11 Ağustos 2011 16:13
| Adag Vakfı | Logo Çalışması darkdevill Logo Tasarımları 4 28 Ağustos 2010 15:06
Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası ile ilgilili bir afiş çalışması yappmam lazım. savas_as_as Afiş Tasarımı 3 27 Mart 2008 22:12

Kapat
Şifremi Unuttum?